МВР

АПН

 

Правилник за дейността на “АСОЦИАЦИЯТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ”

Рег. с решение на СГС – ФО, по ф.д. № 890/2006 год., вписано с парт. № 12892, т. 261, р. V, стр. 50.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността, управлението и финансирането на “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ”.

Чл. 2. (1) АСОЦИАЦИЯТА е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел за подпомагане, консултиране, обсъждане, разясняване и популяризиране дейността на полицията, мястото й в системата на държавата и обществото и нейната роля и значение за изграждане на съвременна държава и демократично общество.

(2) АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

(3) АСОЦИАЦИЯТА се учредява за неопределн срок.

Чл. 3. (1) АСОЦИАЦИЯТА набира средства от:

1. членски внос;

2. имуществени вноски от членовете, държавни и други субсидии:

а) дарения от местни и чуждестранни и юридически и физически лица;

б) договори за възлагане на разработки, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

в) издателска дейност;

г) организиране на национални и международни прояви;

3. национални и международни програми и проекти.

(2) Вноските по ал. 1, т. 1 се заплащат, съгласно решение на Общото събрание.

(4) Приходите по ал. 1, т. 2, букви “б”, "в" и "г" се определят по договаряне.

Чл. 4. Органи на управление на АСОЦИАЦИЯТА Е УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и неговият председател.

 

Глава втора

СТРУКТУРА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 5. (1) Управителният съвет се състои от председател и 8 члена:

(2) АСОЦИАЦИЯТА се представлява от председател;

(3) Членството в управителния съвет на агенцията е лично и не може да се прехвърля.

(4) Председателят и членовете на управителния съвет имат право на командировъчни разходи, свързани с дейността им.

(5) Председателят и членовете на управителния съвет са длъжни:

1. да изпълняват функциите си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ДВ бр.81/06.10.2000 год./, чл. 25 от УСТАВА и ПРАВИЛНИКА;

2. да участват в заседанията на управителния съвет.

Чл. 6. (1) Председателят на управителния съвет се изибра от членовете на управителния съвет за срок от 2 години.

(2) По предложение на Председателя управителния съвет избира заместник-председател/ли.

(3) Председателят:

1. представлява АСОЦИАЦИЯТА;

2. ръководи дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

3. разпорежда се с финансовите средства на АСОЦИАЦИЯТА;

4. сключва договори от името на АСОЦИАЦИЯТА;

5. подготвя проекта за бюджета на АСОЦИАЦИЯТА;

6. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;

7. командирова членове на управителния съвет и на експертните комисии, външни експерти и служители от администрацията;

8. сформира екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на АСОЦИАЦИЯТА;

9. издава индивидуални административни актове и утвърждава процедури и вътрешни правила, свързани с развитието на дейността и организацията на работа на АСОЦИАЦИЯТА, в рамките на своята компетентност;

10. осъществява координация на работата на АСОЦИАЦИЯТА с институциите, имащи отношение към целите й.

11. определя и организира осъществяването на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

(4) В своята работа председателят на АСОЦИАЦИЯТА се подпомага от заместник-председател/ли, избрани от управителния съвет по негово предложение за срок от 2 години. Заместник председателят замества председателя в негово отсъствие, както и упражнява негови правомощия при делегиране.

Чл. 7./1/ По решение на управителния съвет могат да се съдават съвети и комисии, като помощни органи на АСОЦИАЦИЯТА, които осъществяват дейността си в съответствие с настоящия УСТАВ и ПРАВИЛНИК.

(2) За подпомагане на дейноста по решаване на конкретна задача може да се привличат и външни експерти, по списък, утвърден с решение на управителния съвет.

(3) Външните експерти имат право:

1. на съвещателен глас при вземане на решение от експертната комисия;

2. на командировъчни разходи, свързани с дейността им;

3. на възнаграждение за извършената работа при условия и по ред, определени с решение на управителния съвет.

(4) Външните експерти са длъжни:

1. да анализират и рецензират подадените документи;

2. да изготвят доклад за резултатите от изпълнените задачи;

4. да присъстват на заседанието на експертната комисия при разглеждането на конкретната задача.

 

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ

Чл. 8. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца, както и по искане на председателя или на 1/3 от членовете му.

(2) Заседанията на управителния съвет са с продължителност не повече от два астрономични часа. По решение на управителния съвет заседанието може да се удължи с един астрономичен час.

(3) Дневният ред за заседанията се предлага от председателя и се утвърждава на заседанието от управителния съвет.

(4) Членовете на управителния съвет могат да внасят въпроси за включване в дневния ред, като правят:

1. писмено предложение до председателя най-малко 10 дни преди датата на заседанието;

2. устно предложение на заседанието.

(5) Поканата за заседанието съдържа проекта на дневния ред и материалите по предвидените за разглеждане въпроси и се изпраща на хартиен или магнитен носител или по електронната поща на членовете на управителния съвет най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(6) Материалите по ал. 5 се внасят в управителния съвет от или чрез председателя с докладна записка и задължително съдържат проект на решение.

(7) На заседанието се води писмен протокол, а по решение на управителния съвет - и магнетофонен запис. Протоколът се води от член на АСОЦИАЦИЯТА или нейно длъжностно лице, определено с решение на управителния съвет. В началото на всяко заседание управителният съвет приема протокола от предишното заседание.

(8) Организационно-техническите условия за заседанията се осигуряват от председателя на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 9. (1) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(2) Когато в деня на заседанието член на управителния съвет е в командировка, в отпуск при временна неработоспособност или в друг отпуск, той съобщава на председателя за отсъствието си преди датата на заседанието. Отсъстващият може да внесе писмени становища по въпросите, включени в дневния ред, които се огласяват на заседанието.

Чл. 10. Ако до 30 минути след обявения час на заседанието няма кворум, то се отлага и се насрочва за друга дата до 14 дни от първоначално обявената.

Чл. 11. Председателят ръководи заседанието на управителния съвет или определя друг член на съвета, който да ръководи заседанието на негово място. Ако не е определен водещ, присъстващите членове избират един от тях за председателстващ конкретното заседание.

Чл. 12. По решение на управителния съвет в неговите заседания с право на съвещателен глас могат да бъдат включвани експерти, както и представители на институциите, имащи отношение към разглеждания проблем.

Чл. 13. (1) Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете му.

(2) Гласуването е със "за", "против" или "въздържал се".

(3) Когато проектите на решения са повече от един, те се гласуват по реда на представянето им. Приема се решението, за което броят на гласовете "за" е най-голям.

(4) В случаите по ал. 3, когато за проектите на решения има еднакъв брой на гласовете "за", само за тези проекти се провежда ново гласуване.

(5) За работата на управителния съвет се организира архив, който съдържа внесените и утвърдените материали, протоколите и магнетофонните записи от заседанията. Срокът на съхраняване на документите е 5 години.

Чл. 14. Управителният съвет може да взима решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на съвета.

Чл. 15. (1) Заседанията на експертната комисия се свикват от председателя на АСОЦИАЦИЯТА по искане на нейния председател или на 1/3 от членовете й.

(2) Заседанията на експертната комисия са редовни, ако присъстват най-малко 1/2 от списъчния й състав.

(3) Ако до 30 минути след обявения час на заседанието няма кворум, то се отлага и се насрочва за друга дата до 5 дни от първоначално обявената.

(4) При определяне на кворума по ал. 2 от списъчния състав на експертната комисия се изключват лицата в командировка извън страната, в отпуск при временна неработоспособност или в друг продължителен отпуск. По този ред могат да се приспадат до 1/6 от членовете на комисията.

(5) В работата на експертната комисия с право на съвещателен глас участва член от АСОЦИАЦИЯТА, определен от председателя на АСОЦИАЦИЯТА, който съдейства за изпълнението на възложеното на комисията задочно.

/6/ Решенията на експертната комисия се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.

(7) За проведените заседания се водят протоколи, които се подписват от председателя на експертната комисия.

 

Глава четвърта

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 16. При осъществяване на своите правомощия управителния съвет и председателят на АСОЦИАЦИЯТА се подпомагат от администрация.

Чл. 17. (1) Администрацията включва касиер и секретарки.

(2) Касиерът на АСОЦИАЦИЯТА:

1.отговаря за осигуряването на цялостното финансово-счетоводно обслужване на АСОЦИАЦИЯТА.

2.събира и съхранява членския внос и имуществените вноски;

3.своевременно и надлежно оформя всички отчетни документи;

4. подготвя и внася на заседание на управителниуя съвет отчет за дължимостта и събираемостта на членския внос и имуществените вноски.

(3) СЕКРЕТАРКИТЕ на АСОЦИАЦИЯТА:

1. Организират обработката на документите и осъществяват деловодната дейност на АСОЦИАЦИЯТА;

2. Обработват и съхраняват деловодния архив на АСОЦИАЦИЯТА;

Чл. 18. Председателят на агенцията може да награждава членовете от администрацията за образцово изпълнение на задълженията им с предметни и парични награди в размер до една работна заплата годишно в рамките на утвърдения бюджет на АСОЦИАЦИЯТА.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Оценките, становищата и материалите, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА, са за служебно ползване и не подлежат на разгласяване. Това изискване е в сила и за докладите, които остават поверителни до официалното им ползване след завършване на съответната процедура.

§ 2. Членовете на управителния съвет, експертните комисии, както и администрацията на АСОЦИАЦИЯТА са длъжни да не разгласяват служебна информация относно дейността си, за което подписват декларация.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Правилникът се приема на основание чл. 19 т. 9 от Устава на АСОЦИАЦИЯТА.