МВР

 

Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“

Бенефициент на проекта „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ е Научноизследователският институт по криминалистика и криминология на МВР.

На 23.11.2016 г. се проведе откриваща пресконференция.

Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на досъдебното полицейско разследване и свързаните с него експертно-криминалистични изследвания чрез обновяване, доставяне и поддръжка на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства, посочи зам.-министърът на вътрешните работи г-н Цвятко Георгиев.

По-конкретно, ще се постигнат запазване и разширяване на възможностите за анализ на органични и неорганични вещества и на биологични обекти, както и разширяване на възможностите за извършване на трасологични и дактилоскопни изследвания и фиксиране на дактилоскопни следи. Ще се създадат възможности за триизмерно заснемане и моделиране на местопроизшествия. Ще бъде обновена инфраструктурата на НИКК, свързана с информационните технологии, включително на мрежовото оборудване на Института. Ще се разширят възможностите за изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии, добави зам.-министър Георгиев и уточни, че продължителността на проекта е 54 месеца, от 10 август 2016 г. до 10 февруари 2021 г.‚ а общата му стойност е З 499 696 евро с ДДС. Съфинансирането от фонд „Вътрешна сигурност” възлиза на 2 624 772 евро, представляващи 75% от общата стойност, а останалите 25%‚ или 874 924 евро, са съфинансиране от държавния бюджет.

Г-н Георгиев посочи също, че в рамките на проекта е првдвидено закупуване на съвременна хроматографска апаратура, везни, инструменти за спектрален анализ и др., предназначени за анализ на наркотични вещества. Ще бъде закупен и съвременен софтуер, даващ възможност за автоматично търсене и анализ на следи от изстрел с помощта на наличния сканиращ електронен микроскоп с детектори за рентгенов микроанализ. Предвижда се още закупуване на микро рентгенофлуоресцентен анализатор за недеструктивен анализ на изделия от благородни метали и др.‚ на ново оборудване за трасологични изследвания (следи от инструменти и др), както и за измерване скоростта на проектили, съответно и оценяване на тяхната поразяваща способност. Ще бъдат обновени основните средства за проявяване и фиксиране на дактилоскопни следи. Ще се достави и апаратура за магнитнооптично визуализиране на заличени номера.

Предвижда се също така разширяване на възможностите за изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии. Ще бъдат удължени лицензите на програмни продукти, доставени по проект в рамките на програма „Херкулес Ш” на Европейската служба за борба с измамите –ОЛАФ, което включва актуализации за нови устройства, версии на операционни системи и др. Ще бъдат доставени и нови технически средства и програмни продукти за разширяване на възможностите на отдел „Цифрови и комуникационни технологии” при НИКК.

В заключение зам.-министър Георгиев заяви, че в резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати своевременно изготвяне на възложените експертизи, пълнота и обективност на експертните заключения, както и въвеждане и уеднаквяване на добрите експертни практики, прилагани от Европейската мрежа на криминалистичните институти (ENFSI).

Директорът на НИКК г-жа Добринка Маркова посочи, че с реализацията на проекта се цели наличната в НИКК-МВР апаратура и техника да бъде осъвременена, или по конкретно: за физико-химични (в т.ч. токсико-химични и анализи на наркотични вещества) цели апаратите са доставени преди повече от 10 години. Съответно оборудването е физически и морално остаряло. Институтът не разполага с хроматографска техника за изследване на термично нестабилни вещества (напр. метаболити на наркотични и лекарствени средства). В проекта е предвидено обновяване на тази апаратура (в т.ч. хроматографска апаратура, везни, инструменти за спектрален анализ и др.).

През 2008 г. беше доставено оборудване за елементен анализ чрез индукционно свързана плазма – масспектрометрия. Това е съвременна апаратура, но изисква предварително разтваряне на изследваните обекти. Освен загуба на време за пробоподготовка, това води и до загуба на чувствителност при изследване на микрообекти (напр. люспи, стъкла, намерени по дрехи или обувки на заподозрян). В проекта е заложено закупуване на апаратура за лазерно изпарение и въвеждане на пробата в наличния ICP-MS, добави г-жа Маркова и посочи, че през 2013 г. е доставен сканиращ електронен микроскоп с детектори за рентгенов микроанализ. Основно негово приложение е анализ на следи от изстрел. Поради това вградения WDS детектор е със силно ограничени възможности за анализ на леки елементи. Предлагания по това време нов софтуер „Aztec” още не е бил разработен до версия за автоматично търсене и анализ на следи от изстрел. Това е наложило оборудване на микроскопа със стария софтуер – Inca, който е разработен преди повече от 15 години и не позволява пълноценно използване на възможностите на съвременната техника. В проекта се предвижда ъпгрейд на WDS детектора и на софтуера „Aztec” до версия за автоматично търсене и анализ на следи от изстрел.

Директорът на НИКК-МВР спомена още, че институтът не разполага с техника за недеструктивен анализ на изделия от благородни метали и др. За целта се предвижда закупуване на микро рентгенофлуоресцентен анализатор.

Основната част от спомагателното оборудване за биологични изследвания (в т.ч. и ДНК анализи) – термостати, центрофуги и др., е физически остаряло. Физически и морално са остарели и наличните в института оптични микроскопи (без тези за сравнителни балистични изследвания, подменени по Българо-швейцарската програма), както и използваната за съхранение на реактиви, консумативи и обекти хладилна техника. За целта се използват битови уреди, които не отговарят на изискванията за лабораторна техника. Основното оборудване за ДНК анализи е подновено по други международни проекти и такива с национално финансиране, поради което не се предвижда закупуване на ново.

Г-жа Маркова посочи, че се предвижда обновяване на основните средства за проявяване и фиксиране на дактилоскопни следи. Ще се достави и ново оборудване за трасологични изследвания (следи от инструменти и др.), както и за измерване скоростта на проектили, съответно и оценяване на тяхната поразяваща способност. Използваната досега техника е на ниво „home made”, разработено от закрития ИСТ-МВР, без възможност за поддръжка. Ще се достави и апаратура за магнитооптично визуализиране на заличени номера.

Г-жа Маркова подчерта, че ІТ оборудването на НИКК-МВР, в т.ч. мрежовото и използваните сървъри, е изключително остаряло. Това оборудване се използва и при обмен на данни, както в рамките на МВР, така и с партньорските служби. Сървърът на изградената лабораторна информационна система за управление (LIMS) е остарял. Няма бекъп сървър. Наличните работни станции и периферно оборудване са недостатъчни. Използваният сървър за приложения е физически и морално остарял. Сървърите на националните бази данни (АФИС, ДНК, АБИС) е предвидено да се подменят по други проекти – „Укрепване на капацитета на криминалистичните институти на България, Словакия и Унгария с оглед изпълнение на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23.06.2008 г. и договора от Прюм за реализиране на стратегическите цели на ЕС в борбата с престъпността и тероризма”, по ФВС 2014, Програма ISFP; „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националните ДНК и АФИС бази данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания и включването й в IBIN”.

Г-жа Маркова подчерта също така, че се предвижда и разширяване на възможностите за изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии. Ще бъдат удължени лицензите на програмни продукти, доставени по проект OLAF/2015/D1/038 (в рамките на програма Херкулес III), което включва ъпдейти за нови устройства, версии на операционни системи и др. Ще бъдат доставени и нови технически средства и програмни продукти за разширяване на възможностите на отдел „Цифрови и комуникационни технологии”.

Директорът на НИКК посочи, че проектното предложение допълва дейностите по проект „Превенция на престъпността чрез подобряване на капацитета за оглед на местопроизшествия и изследване на биологични и други следи”, който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия. Той е и естествено продължение на дейностите по технологично обновление по проект „Повишаване капацитета на експерти- криминалисти, придобиване на съвременно техническо оборудване за изследване на материални следи от местопрестъплениия, изграждане на съвременна материална база, правилно структурирано специализирано обучение и осигуряване на добра практическа подготовка за използване на съвременни методи и технически средства за събиране и изследване на веществени доказателства” по Българо–швейцарска програма. Предложението предвижда ъпгрейд на доставените с национално финансиране сканиращ електронен микроскоп и ICP-MS. Предложението е естествено допълнение и развитие на проект OLAF/2015/D1/038 (в рамките на програма Херкулес III).

Подробна презентация на целите и задачите на проекта изнесе началникът на отдел „Физико- химични и биологични изследвания” към НИКК г-н Цветан Нишев.

4_4  4_1 4_2 4_3