МВР

 

Проект “Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването ѝ в Ballistic Information Network (IBIN)”

Бенефициент на проекта “Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването ѝ в Ballistic Information Network (IBIN)” е Научноизследователският институт по криминалистика и криминология на МВР.

На 22.11.2016 г. се проведе откриваща пресконференция.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на службите на МВР в борбата с престъпността чрез обновяване и развитие на три национални бази данни – Автоматизирана балистична идентификационна система (АБИС), Национална ДНК база данни и Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (АФИС), посочи зам.-министърът на вътрешните работи г-н Цвятко Георгиев и уточни, че проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез фонд „Вътрешна сигурност” от Национална програма на България за подпомагане за периода 2014–2020, продължителността му е 24 месеца, а бюджетът му е 1 153 437 евро с ДДС.

Г-н Георгиев очерта направленията, в които ще се реализира проектът – повишаване на бързодействието и надеждността на системата АБИС, увеличаване на функционалните ѝ възможности чрез включване на автоматизрана проверка на следи върху куршуми и осъществяване на международен обмен на балистична информация в рамките на мрежата на Интерпол – IBIN; на второ място, увеличаване капацитета на Националната ДНК база данни чрез включване на профилите на 12 500 регистрирани лица и автоматизиране на процесите на ДНК профилиране на лицата с полицейска регистрация. И на трето място, повишаване ефективността на работа на системата АФИС в процеса на обработка на дактилоскопни отпечатъци и следи и тяхната идентификация, както и пълно обновяване на хардуерното оборудване и реализиране на последните софтуерни решения на IBIS технологията. Системата ще се разшири и с допълнителен модул, позволяващ автоматизирано сканиране на следите върху куршуми, както и включване на съхраняваните в Националната съдебно-балистична колекция куршуми в базата данни на АБИС и извършване на автоматизирани проверки за всички новопостъпващи куршуми. В тази си конфигурация българската АБИС ще бъде в състояние да се включи в системата на INTERPOL – IBIN, за международен обмен на балистична информация.

Предвижда се и закупуване на консумативи за ДНК профилиране на съхраняваните в НИКК 12 500 ДНК проби от лица – обекти на полицейска регистрация. По този начин ще се получи съществено разширяване на националната база данни.

В заключение г-н Георгиев посочи, че с реализирането на проекта ще се допълни развитието на системите АФИС и Националната ДНК база данни, като естествено продължение на проект „Укрепване капацитета на криминалистичните институти на България, Словакия и Унгария с оглед предизвикателствата при изпълнение на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. и договора от Прюм за реализиране на стратегическите цели на ЕС в борбата с трансграничната престъпност и тероризма”, както и че проектът е в съответствие с приоритетите на холандското председателство на ЕС за разширяване на обмена на данни, но и за разширяване и допълване на капацитета на НИКК за обработка на веществени доказателства и изготвяне на експертизи, така ,че да бъде подпомогната дейността по лазследване в държавата.

Директорът на НИКК г-жа Добринка Маркова заяви, че с реализацията на проекта се цели обновяване и развиване на трите национални бази данни, които НИКК администрира - автоматизираната балистична колекция, националната ДНК база данни и автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS, което от своя страна рязко ще повиши в значителна степен ефективността на службите на МВР в борбата им, както с конвенционалната, така и с организираната престъпност.

Г-жа Маркова подчерта, че този проект се явява естествено продължение на друг проект – „Укрепване капацитета на криминалистичните институти на България, Словакия и Унгария с оглед предизвикателствата при изпълнение на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. и договора от Прюм за реализиране на стратегическите цели на ЕС в борбата с трансграничната престъпност и тероризма”. С цел максимално ефективно използване на предоставените ресурси и избягване на дублиране на дейности в рамките на проектите, ръководството и специалистити в НИКК се стремят всеки следващ проект да бъде естествено продължение и развитие на направеното в тази насока до момента.

С реализацията на проекта ще подготвим успешното включване на Научноизследователския институт по криминалистика в общото криминалистично пространство 2020, допълни директорът на НИКК и изказа благодарност за положените усилия за реализиране на проектите на всички колеги от Института и другите дирекции на МВР – ДМП, ДУССД и ДПУБ, с които НИКК работи в тясно взаимодействие.

В заключение г-жа Маркова изрази своята увереност, че след успешната реализация на проекта в средата на 2018 г. НИКК ще разполага с бази данни на европейско ниво, а капацитетът на разследващите служби на МВР ще бъде значително по-висок.

Подробна презентация на целите и задачите на проекта изнесе заместник-директорът на НИКК г-н Владислав Янев.

5_1  5_2  5_3