МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Дирекция „Вътрешна сигурност“ с две отличия „Полицай на годината 2017“

   За поредна година на специална церемония "Полицай на годината 2017" на 22 декември 2017 г. в Националния дворец на културата бяха отличени полицейски служители и колективи, доказали висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения.

   Бяха връчени четири индивидуални и четири колективни награди.

   Индивидуална поощрителна награда „Полицай на годината 2017“ бе дадена на комисар Кирил Златков, началник на отдел при дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР за проведени значими полицейски операции, в резултат на които са неутрализирани действията на организирани престъпна групи с участието на служители на МВР.

   Поощрителна награда бе присъдена на служителите на сектор 2 на отдел 4 при дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР, работили през годината по множество случаи, добили широк обществен отзвук и със значителни резултати.

22 дек 2017

Коледен поздравителен адрес на старши комисар Румен Ганев, директор на дирекция "Вътрешна сигурност"-МВР

   Уважаеми колеги,

   В началото на годината ни предвещаваха, че годината на петела ще бъде с ново начало и разбуждане, година на успехите и триумфа, но и на конфликтите и пр., и пр. Дали всичко се сбъдна не знам, но в края й анализаторката Мариан Сорсман заключава кратко: „...беше година на разрушения и отчаяния“. Безспорно за всеки тя има своите измерения и цветове.

   При нас определено се случиха много и то значими събития. В дирекцията постъпиха на работа 18 служители, бяха преназначени на по-висока длъжност 24 служители, в дирекцията се родиха 6 бебета, нови граждани на страната ни.

   С много усилия и труд, и съвсем заслужено, дирекцията получи награди и отличия, спечели  проекти. Някои ще кажат: „Е, имахте шанс“. Но не бих се съгласил, защото шансът идва при подготвения, при можещия. А ние работихме за това, да сме можещи и професионалисти, да успяваме, да се справяме с предизвикателствата, изправени пред нас почти всеки ден. На не малко изпитания бяхме подложени, продиктувани от динамиката около нас, а и извън нас, динамика на процеси, които хвърляха проекция върху всеки един. Справянето с тях понякога го виждахме невъзможно, друг път оцетявахме за нереално, но както казва Чърчил: „Песимистът вижда трудности във всяка възможност, жизнеспособният вижда възможности във всяка трудност“. Дали успяхме всяка възможност да използваме и нереалното да правим реално? Повече с трудности ли се оправдавахме, или повече намирахме решения? Това всеки сам ще прецени и ще си даде равносметка, но винаги има какво още да се желае, защото който не напредва всеки ден, значи всеки ден изостава, ни съветва Конфуций.

   Това, което мога да кажа е, че ние винаги опитвахме, пречките не ни отказваха и винаги действахме. Действахме, борихме се, постигахме, лишавахме се от спокойствието за да останем верни на мисията, на която сме се отдали, с убеждението, че тя ни прави достойни.

   Такива останете и занапред, колеги!

   В навечерието на Коледа ви пожелавам весели празнични дни, топлина и семеен уют, и останете с вярата, че в Коледната нощ се случват чудеса. Те наистина се случват, стига силно да ги желаете!

   А Новата година, освен с пълни чаши, посрещнете и с оптимизъм. Нека бъде здрава тя за вас и вашите семейства, живейте в мир и сговор, находчиви бъдете и намирайте формулата на късмета, за да се множат успехите и мечтите ви да се сбъдват, вярвайте в доброто, правете добро, то все пак побеждава! 

                      Весели празници и честита да бъде Нова 2018 година!

                                     старши комисар Румен Ганев, директор

20 дек 2017

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР е с награда за постигнато ниво над средно европейското за учеща организация, 2017

   Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР се включи в организираното от Института за публична администрация /ИПА/ апробиране на  онлайн оценка „Учеща ли е Вашата организация?“ Това е сравнително нов инструмент, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни в Европа и по света.  Той дава отлична възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др., както и сравняване с други организации и намиране на полезни ориентири за усъвършенстване в областта на развитието и усъвършенстването.

   70 централни и териториални администрации в България, участващи в тази инициатива през 2017 г. получават над 50 точки. Средно точките за българските администрации през годината са 66 т., а  средно за чуждестранните организации е 74 т.

   Включилите се от системата на МВР в онлайн оценката 2017 г., само дирекция "Вътрешна сигурност" получава резултат повече от средно европейското ниво – 75 т. За това високо ниво за учеща организация, дирекция "Вътрешна сигурност"- МВР бе номинирана на трето място от администрациите в България, постигнали първите шест най-високи резултати.

   На церемонията на 14.12.2017 г., при връчването на плакета, д-р Василева благодари на комисията, от името на директора на ДВС-МВР старши комисар Румен Ганев, за дадената висока оценка и се присъедини към убеждението на изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, че за да е учеща дадена организация е от значение отвореността на ръководителя й към ученето. Тя сподели, че и двамата директори на дирекцията са докторанти, които през настоящата 2017 г. са подкрепили участието на 2/3 от служителите на ДВС-МВР поне в едно обучение, а има и такива с по 2-3 участия, а 1/3 от служителите са били включени в международен професионален обмен и обучения на три континенти – Европа, Азия, Америка. Това спомага за надграждане и разширяване на знания, компетенции и мироглед, които се прилагат в успешни оперативни практики.

   Общ рейтинг на учещите администрации 2017

http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/reyting_na_ucheshchite_organizacii_2017.pdf

  Повече информация:

http://www.ipa.government.bg/bg/novini/reyting-na-ucheshchite-administracii-za-2017-g

14 дек 2017

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР с награда за добри практики и иновации в добро управление

   Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР се включи в конкурса за добри практики и иновации от дейността на администрацията, организиран от Института за публична администрация /ИПА/. Той бе проведен в три направления: 1. Управление на хората; 2. Технологични решения за открито управление; 3. Социална отговорност и социално преприемачество.

   Иновативната разработка на директора на ДВС-МВР старши комисар Румен Ганев съвместно с д-р Красимира Василева, с наименование „Трифункционален модел на добро управление на антикорупционния полицейски орган – дирекция „Вътрешна сигурност“ на Министерство на вътрешнтие работи“, получи награда в най-оспорваното направление на конкурса - „Технологични решения за открито управление“. Разработката включва прилагането на принципите на „добро управление“ в законо-регламентираните функции на ДВС-МВР.

   Номинираните в конкурса добри практики на администрациите, ще бъдат включени в печатно издание на ИПА „Сборник Добри практики, 2017"

   Дирекция „Вътрешна сигурност“ е единствената структура на МВР, отличена с награда в конкурса на ИПА „Добри практики“.

   Повече информация за конкурса:

   http://www.ipa.government.bg/bg/forumi-i-konkursi/konkursi-za-dobri-praktiki/konkurs-za-dobri-praktiki-2017/konkurs-za-dobri

14 дек 2017