МВР

БФП

 
За изданието
 

Бюлетин „Полиция“ е печатно и електронно научно издание на факултет „Полиция“ при Академията на МВР с ISSN  2683-0957(online) и ISSN 1312-6679(print), което се издава от 1973 г. Изданието е включено в националния референтен списък на съвременните български научни издания.

Редакционната политика следва половинвековните традиции в областта на висшето образование и научните изследвания в областта на опазване на обществения ред и противодействието на престъпността, като прилага общоприети международни стандарти, допринасящи за популяризиране и насърчаване на научните изследвания. В изданието се публикуват материали на български и английски език, представящи оригинални виждания, резултати от емпирични изследвания, теоретични анализи, концептуални възгледи и добри практики, след извършване на анонимно рецензиране от двама рецензенти.

Бюлетинът на факултет „Полиция“ се издава периодично - три пъти годишно. За публикации в изданието авторите не дължат такси.

 

Цел и обхват на изданието

Издаването на бюлетина има за цел да насърчи научните изследвания, като предостави авторитетна научна трибуна на представителите от академичните среди и практиката да търсят, изследват и представят оригинални виждания, с които да провокират, предизвикат креативност и дискусии, водещи до качествени промени в полицейската дейност, основани на научно обосновани изследвания и резултати. Издателите на бюлетина споделят виждането, че полицейската дейност, основана на знанието е този концептуален подход, който може да осигури сигурността, правата и свободите на българските граждани, тъй като научното познание е най-силното средство, с което могат да разполагат полицейските служби, за да се справят със съвременните предизвикателства пред сигурността и обществения ред.

Изданието приема публикации от всички автори, без значение какво е тяхното професионално занятие, академична длъжност, с което иска да стимулира по-тесни връзки между всички заинтересовани – изследователи, практици или граждани, пристрастни към темата. Бюлетинът публикува статии с обем до 15 страници, засягащ въпроси, свързани с различни аспекти на дейността по превенция, разкриване и разследване на престъпността, и опазване на обществения ред. 

История

Появата на Бюлетина на факултет „Полиция“ е свързано с регламентирането на научната и издателска дейност в МВР. Нейното начало се поставя през 1958 г. и е обусловено от необходимостта да бъде осигурено специализираното професионално обучение на служителите от министерството. Тогавашният началник на Висшата специална школа „Георги Димитров“ – полковник Желязко Колев прави предложение до заместник-министъра на вътрешните работи, в което подробно описва необходимостта от създаването на звено, което да развива научноизследователска и издателска работа. По този повод, през 1964 г. е издадена Инструкция за редакционно-издателската работа във ВСШ „Г. Димитров“. С нея се създават условия за планово и масово отпечатване на научна и учебна литература и за издаване на първото периодично издание, което научно да обезпечи учебния процес и практическите нужди на структурите на МВР. В инструкцията съществено място е отделено за подготовката и издаването на учебници, учебни програми, оперативни, следствени, тактически учебни задачи, учебно-методически помагала и други материали, необходими за осигуряването на учебния процес. Акцентира се върху научните публикации, като резултат и основен фактор, подпомагащ развитието на научноизследователската дейност. Този процес е исторически обусловен, като следствие от нарастващите нужди на практиката, международният обмен и научния интерес, стимулиран от въведените през 1969 г. висши курсове за подготовка на служители на МВР. В инструкцията са подробно описани правилата за научно обсъждане, рецензиране и последващо публикуване на научните материали, с което се създават първите стандарти, някои от които са запазени, като добри практики и до днес. Част от тогавашните правила са идеологически обременени от историческата епоха и господстващата идеология в българското общество и в системата на МВР. Така например е прието, че един ръкопис ще бъде готов за издаване, когато „отговаря на изискванията на практиката и съответства на утвърдения проспект“, но също така когато е „написан на необходимото идейно-теоретично ниво“. 
73fОпитът от издателската дейност и засиленият интерес към изследванията и публикациите за нуждите на дейността по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността закономерно ражда и идеята за появата на Бюлетина на факултет „Народна милиция“, чиито приемник днес е факултет „Полиция“. Така през 1973 г. се взема решение за създаване на Бюлетина, с което се поставя началото на периодичната научно-издателска дейност в Министерство на вътрешните работи. За тази цел е ползван опита на други български научни издания, а също така на учебните заведения на министерствата на вътрешните работи на социалистическите страни. Създадени са и подходящи материални условия – печатарска база, редакторски колектив и др. Още в първите броеве на бюлетина са включени статии, които отговарят на високи научни стандарти и са ориентирани към практическите нужди на служителите от МВР. Множество доказали се и уважавани специалисти оставят своя почерк като автори в изданията на бюлетина. Научните публикации, които са включени във всеки брой са внимателно подбирани, по стриктни правила от редакционната колегия, което е гаранция за тяхната актуалност и значимост. 
Първата редакционна колегия на списанието е в състав: подп доц.. Георги Петров (отг. редактор); полк. доц. Ангел Диков; полк. Дочо Маринов; подп. доц.. Костадин Кочев (зам.-отг. редактор); . подп. кин Петрана Иванова; полк. Симеон Симеонов; майор кюн. Троян Стаматов (отг. секретар). Тази редакционна колегия изгражда облика на бюлетина с модерни за времето си разбирания по отношение на съдържание, оформление, редактиране, които го утвърждават като съвременно и авторитетно за времето издание. В този период изданието се разпространява единствено в структурите на Министерството на вътрешните работи, тъй като е класифицирано с гриф „За служебно ползване“, което ограничава достъпа до него на читатели извън министерството. С първото издание на бюлетина се извършва и тематичното му разделяне, с което ясно се обособява неговия облик и съдържателен обхват. Взето е решение да има уводна статия, която да бъде водеща за изданието, като най-силно изразена от научна гледна точка и актуалност публикация. Обособяват се и рубрики: „Статии“, „Трибуна на преподавателя“, „Научен живот“. 
През седемдесетте и осемдесетте години на миналия век бюлетинът се утвърждава, като научно82 издание с безспорен авторитет в областта на обществения ред и сигурността. Увеличава се броят на статиите и интереса към него, както от читателите, така и авторите. Публикациите са насочени към широк кръг проблеми на МВР, като в него намират място и статии от чуждестранни автори, преведени на български език, а също и рубрики представящи международният опит на службите от приятелски страни. Бюлетинът се издава в голям тираж от 1000 екземпляра и се разпространява в цялото министерството, до всички окръжни и районни управления. Публикациите в него се използват както за самоподготовката на охранителния, оперативния и разследващ състав, така и в рамките на учебната година по места, без откъсване от работа. С това той придобива значение не само за научната, но и за учебната дейност в министерството.
През 1987 г. ВСШ „Г. Димитров“ се преобразува във Висш институт за подготовка на кадри и научни изследвания за нуждите на МВР. Част от настъпилите промени се отразяват на издателската дейности и в частност на бюлетина. С прокараните промени курсантите от факултет „Народна милиция“ и „Държавна сигурност“ придобиват гражданска специалност „Право“, което поставя нови и по-високи изисквания пред научната и издателска дейност. За тази цел е изготвен анализ на издателската дейност и е набелязана необходимостта от „качествени промени“, свързани с разработване на планове за цялостно развитие на издателската дейност в учебното заведение, почиващи на предварително определени проблеми, които да се решават от съвместните авторски колективи за тяхното комплексно изследване. Така се поставя цел учебното заведение да се превърне в нов тип висше училище, което да се развива като център за научноизследователска работа. Всичко това води до прокарване на политика за стимулиране и насърчаване научноизследователската работа за подобряване равнището на изданията на института. Закономерно това въздейства на издателската политика на бюлетина. Той се променя външно с нов дизайн на кориците и нов съдържателен облик. Изданието придобива изцяло научен характер, разширява тематичнияsad обхват на публикуваните материали със статии в областта на правото и управлението, с което откликва на все по-големите нужди на практиката и новото съдържание на обучението на служителите от МВР. Стремежът на редакционната колегия е броевете да съдържат материали, които в най-пълна степен да се доближават до актуалните проблеми на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. В тази връзка чрез бюлетина читателите получават познания от различни сфери на науката и практиката, които се представят в тясно специализиран или по комплексен вид. 
След промените през 1989 г. бюлетинът продължава да съществува, въпреки множеството трудностите, съпътстващи дейността му в този исторически период, породени от широките обществени промени настъпили в обществото. В този период Висшият институт на МВР се преобразува във Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност, а по-късно и в Академия на Министерство на вътрешните работи. Променя се името на Бюлетин на факултет „Полиция“, неговото оформление, разширява се съдържанието и започва свободното му разпространение. Наред с това издателите съумяват да запазят традициите и високите стандарти, водени от благородната цел да служат и защитават гражданите на страна, посредством разпространяване на знания. През този период, благодарение на ентусиазма на членовете на редакционната колегия, подхранвани от жаждата за нови знания и изследователска страст на академичният състав, докторантите, курсантите и студентите, бюлетинът продължава да развива публикационната си активност, отчитайки традициите и десетилетният опит, новостите и съвременните предизвикателствата пред обществената практика и научното познание.