МВР

ОД Ямбол

 

01 юли 2021

Актуална информация за натовареността на сектор „Български документи за самоличност“ през месец юли 2021г.

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2021 г.

21.07.2021 г.20.07.2021 г., 19.07.2021 г., 16.07.2021 г., 15.07.2021 г., 14.07.2021 г., 13.07.2021 г., 12.07.2021 г., 11.07.2021 г., 10.07.2021 г., 09.07.2021 г., 08.07.2021 г., 07.07.2021 г., 06.07.2021 г., 05.07.2021 г., 02.07.2021 г., 01.07.2021 г.

- Заявления за издаване  български личен документ (БЛД) може да се подават преди изтичане на срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:

            * сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;

            * гише „БДС“ в Районно управление Елхово;

            * гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.

Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията;

- Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на БЛД при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки;

- Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. Разпоредбата на §10, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение но Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последеците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020г. до 31.01.2021г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти  и паспортите са валидни идентификационни документи за самобилчност в Република България, а в чужбина  - при условията на реципрочност;

- Гражданите, притежаващи валиден електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg , където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път;

- Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на валидността на личната карта.


Изображения

 23 юли 2021 | 11:45