МВР

ОД Ямбол

 

Обява за стартиране на процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, за длъжността „системен оператор“ - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в РУ-Елхово при ОДМВР-Ямбол

14 юни 2019

Документи ще се приемат всеки работен ден от 17.06.2019 г. до 10.07.2019 г., за времето от 11:00 ч. до 11:45 ч. и от 16:00 ч. до 17:15 ч., в на ОДМВР - Ямбол.

На основание Заповед с УРИ 326з-1124/14.06.2019 г., Областна дирекция на МВР - Ямбол

 

ОТКРИВА

 

ПРОЦЕДУРА за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, за длъжността „системен оператор“ - по чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда (за заместване на служител, който отсъства от работа), в "Администрация - РУ" на Районно управление-Елхово при Областна дирекция на МВР - Ямбол - 1 щ. бр.;                

Обява
Протокол за кандидатите допуснати до участие в процедурата
Протокол за класиране на участниците в конкурсната процедура

 24 юли 2019 | 13:57