МВР

ОД Ямбол

 

Задачи

Основните задачи на полицията, регламентирани в чл. 51 от Закона за МВР  са 


• опазване на обществения ред 
• предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления 
• противодействие на престъпната дейност на местни и транснационални групи или организации
• противодействие на незаконната миграция и трафика на хора
• защита и охрана на стратегически и особено важни обекти
• предотвратяване на терористични действия
• административен контрол върху пребиваването на чужденци в Р България

 

В 31 точки на чл. 52  от  ЗМВР са описани дейностите, чрез които полицията осъществява своите функции Наред с традиционните задачи, свързани с  опазване  на обществения ред, противодействие на престъпността и защита правата и свободите на гражданите, на полицията е възложено осъществяването на дейности, произтичащи от отговорностите на страната ни като бъдеща членка на Европейския съюз:   противодействие на организираната престъпност и корупцията (включително и чрез използване на служители под прикритие);  приемане и предаване нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закона и международните договори, по които Република България е страна и др.
 
Полицията продължава да носи отговорност за контрола на безопасността на движението по пътищата;  да  разрешава и контролира дейностите с общоопасни средства и дейността на частните охранители; да издава и осъществява административен контрол по ползването и съхраняването на български документи за самоличност;да  осъществява издирвателна и конвойна дейност.  

От полицията се очаква да насърчава гражданското участие  и обществения контрол над дейността си, като привлича граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените й функции и в сътрудничество с органите на държавната власт, местното самоуправление и гражданския сектор взема необходимите мерки за спазване на законите и разпорежданията на държавните органи.