МВР

ОД Ямбол

 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

 

Информация за предоставяните административни услуги:
449 Издаване на сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност
987 Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност
988 Издаване на разрешениe за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди ...
1305 Издаване на Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с разрешаване ползването на строежите
1528 Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
1773 Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

Administrative services

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РДПБЗН - Ямбол

Анкетна карта

Ред за предоставяне  на административните услуги:
      За да бъде издаден необходимия документ заинтересованото лице подава искане по образец в съответното структурно звено.
      За извършената услуга се заплаща такса по Тарифа № 4 (ДВ бр.27/1998 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.27/2012 г.) за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси; Раздел VІ чл. 31.

Тарифа №4

Приемане на документи и предоставяне на информация за хода на преписката:
РДПБЗН - Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 046/680670

РСПБЗН - Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 60
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 046/661241

РСПБЗН – Eлхово
Адрес: гр. Елхово, ул. „Огнеборец“ № 1
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 04788/8310

РСПБЗН – Стралджа
Адрес: гр. Стралджа, ул. „Aлександър Стамболийски“ №57
Адрес на електронна поща:  [email protected]
Телефон за връзка: 04761/5210

Работно време: Понеделник – Петък от 08:30 до 17:30

Начин на плащане: По банков път.
IBAN: BG80UBBS80023112499510
Обединена българска банка АД, клон Ямбол

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected] 

 
Regional Directorate of Fire Safety and Civil Protection - Yambol
Address: reg. Yambol, Yambol Municipality, Yambol, 18, George Papazov Str.

Contact phone: 046/680670
E-mail: [email protected]

RSFSCP – Yambol
Address: Yambol, 60, Preslav Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 046/661241

 

RSFSCP - Elhovo
Address: Elhovo, 1, Ognebotetc Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 04788/8310

RSFSCP - Straldzha
Address: Straldzha, 57, Alexandar Stamboliiski Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 04761/5210

 

Working hours: Standard working hours: 08:30 to 17:30
The standard working time for the civil servants in MoI is 8 hours per day and 40 hours per week, in a 5-day working week.
Service payment: By a bank transfer.
IBAN: BG80UBBS80023112499510