МВР

ОД Ямбол

 

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в БЪЛГАРИЯ

Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.
Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в РУ на МВР при ОД на МВР, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 и 09 РУ при Столична дирекция на вътрешните работи, Сектор “БДС” - Столична дирекция на вътрешните работи (находяща се на бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48) или в съответната ОД на МВР по постоянен адрес на заявителя, или в дирекция "БДС" - МВР (само в случаите, в които подаването на заявленията по постоянен адрес е възпрепятствано и др.).

 

Заявленията за бързо издаване на лична карта и/или паспорт се подават в съответната ОД на МВР, както и в определените от главния секретар на МВР, РУ на МВР по постоянен адрес на заявителя, както следва:

 • 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 и 09 РУ при Столична дирекция на вътрешните работи;
 • 01 РУ и 02 РУ при ОД на МВР - гр. Плевен;
 • 01 РУ и 02 РУ при ОД на МВР - гр. Русе;
 • РУ Дупница при ОД на МВР - гр. Кюстендил;
 • 01 РУ при ОД на МВР - гр. Бургас;
 • РУ Ардино, РУ Джебел, РУ Крумовград, РУ Кирково, РУ Момчилград при ОД на МВР – гр. Кърджали;
 • РУ Харманли, РУ Димитровград при ОД на МВР – гр. Хасково;
 • дирекция "БДС" - само в спешни случаи, когато подаването по постоянен адрес е възпрепятствано и др.

Заявленията за експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават в Сектор “БДС” - Столична дирекция на вътрешните работи (находяща се на бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48) и в съответната ОД на МВР по постоянен адрес на заявителя, както и в определеното от главния секретар на МВР:

 • 01 РУ на МВР - гр. Бургас (за заявители с постоянен адрес на територията на област Бургас) или
 • в дирекция "БДС" - МВР (само в спешни случаи, когато подаването по постоянен адрес е възпрепятствано и др.).

Във всички РУ на МВР при СДВР и ОДМВР могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС, само едновременно със заявление за издаване на лична карта и/или паспорт и само в случаите на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга.

 

Необходими документи:

 • Удостоверителен документ за раждане в оригинал и копие, което се прилага към заявлението  - при издаване на първа лична карта;
 • Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;
 • Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
 • Жълт отрязък от удостоверение за постоянен адрес – при промяна на постоянен адрес;
 • Удостоверителни документи по гражданско състояние – при брак, развод и други, както и документ удостоверяващ промяна на имената – ако има такава;