МВР

ОД Ямбол

 

Пълномощно при издаване на паспорт в отсъствието на единия родител

                                                                                                                               Образец!

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

 

Подписаният ИВАН ПЕЕВ ДИМИТРОВ с ЕГН 5004150000, с постоянен адрес в гр. Ямбол, ул.”Иван Димитров” №181, притежаващ лична карта №170231410, изд. на 12.05.2008 г. от ОДМВР – Ямбол

у п ъ л н о м о щ а в а м

Съпругата си МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА с ЕГН 5401147000, с постоянен адрес в гр. Ямбол, ул.”Иван Димитров” №181, притежаваща лична карта №162015733, изд. на 10.04.2008 г. от ОДМВР – Ямбол  да ме представлява пред ОДМВР – Ямбол, като подаде заявление за издаване на паспорт на сина ни ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ с ЕГН 8912237572 и да получи готовия паспорт.

 

гр. Ямбол                                                            Упълномощител:
16.04.2008г.                                     

 Нотариална заверка на подписа на упълномощителя!