МВР

ОД Ямбол

 

Постоянен адрес

Постоянният адрес е избрания от гражданина адрес в населеното място, в чийто регистър на населението е или ще бъде вписан. На този адрес той упражнява избирателното си право, получава социална и безплатна медицинска помощ. Постоянният адрес има силата на досегашното местожителство с разликата, че всеки може да го избере свободно.
За постоянен адрес на малолетен или непълнолетен се посочва постоянния адрес на родителите му или на единия от тях, когато техните постоянни адреси са различни.