МВР

ОД Ямбол

 

Задължения на гражданите

Условията и реда за издаване, ползване и съхраняване на българските документи за самоличност и произтичащите от тях права, задължения и отговорности на гражданите, са определени в Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) и в Правилника за издаване на българските документи за самоличност.
Някои от по–важните задължения на гражданите са:

  • Документите за самоличност се съхраняват от лицата, на чието име са издадени или от родителите, настойниците или законовите представители на малолетни и поставени под запрещение лица.
  • Гражданите, притежаващи български документи за самоличност, са длъжни да ги пазят от изгубване, унищожаване или повреждане.
  • Гражданин, намерил чужд документ за самоличност, е длъжен да го предаде на органите на МВР.
  • При загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност, гражданите са длъжни в срок от три дни да заявят това в най–близката служба на МВР, като подадат декларация по образец.
  • При промяна на име, ЕГН, постоянен адрес, пола и гражданството или при настъпили трайни изменения на образа, гражданите са длъжни в едномесечен срок да подадат заявление за снабдяване с нови документи за самоличност.
  • Всеки български гражданин има право да притежава само един валиден документ от вид.
  • При издаване на нов документ за самоличност стария се връща.
  • Българските граждани, притежаващи документи за самоличност, издадени от друга държава, са длъжни в срок от 60 дни от придобиването им да уведомят писмено компетентните български органи.

За нарушения на ЗБЛД на гражданите се налагат глоби.