МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЯ ДО РУМЯНА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА ОТ ГР. КОЗЛОДУЙ

31 дек 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВРАЦА

СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”


ДО
РУМЯНА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ГР.КОЗЛОДУЙ, ж.к. 3,бл.-20 А

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№967з-21/23.10.2019 год. на началник  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка “ОТКАЗ ЗА промяна РЕГИСТРАЦИЯ НА  Т.А. „Фиат“ Дукато“СВ 42-61МР”  на основание чл.5, ал.-1  НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. /ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г.) от ЗДвП./

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

НАЧАЛНИК НА
СЕКТОР   ПП ВРАЦА: /П/

 

27.12.2019Г.

 

                   

 

 

 31 декември 2019 | 13:23