МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЯ ДО ВЛАДИСЛАВ ИВОВ НЕДЕЛКОВ ОТ ГР. МОНТАНА

20 май 2020

 

ДО
ВЛАДИСЛАВ ИВОВ НЕДЕЛКОВ
ГР.МОНТАНА


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№16-0967-000238/03.04.2016г. год. на началник група в  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка “ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА  Л.А. ОПЕЛ КОРСА  РЕГ.№М6708ВА”  на основание чл.171, т.2, Б.В   от ЗДвП.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№16-0967-000230/03.04.2016г. год. на началник група в  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка “ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА  Л.А. ОПЕЛ КОРСА  РЕГ.№М6708ВА”  на основание чл.171, т.2, Б.И   от ЗДвП.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

   

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№16-0967-000229/03.04.2016г. год. на началник група в  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка “ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА  Л.А. ОПЕЛ КОРСА  РЕГ.№М6708ВА”  на основание чл.171, т.2, Б.И   от ЗДвП.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

НАЧАЛНИК НА
СЕКТОР   ПП ВРАЦА:  П

 

 

 20 май 2020 | 16:46