МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЮЛИ КРАСИМИРОВ ЗАХАРИЕВ ОТ ГР. МОНТАНА

06 дек 2019

Рег.№ 967000-14169 
04.12.2019 г.                      

ДО
ЮЛИ КРАСИМИРОВ ЗАХАРИЕВ
ГР.МОНТАНА

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№18-0967-000383/21.06.2018г. год. на началник група в  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка “ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА  Л.А. ОПЕЛ ОМЕГА  РЕГ.№М6304ВВ”  на основание чл.171, т.2, Б.В   от ЗДвП.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

НАЧАЛНИК НА

СЕКТОР   ПП ВРАЦА:  П

 06 декември 2019 | 11:20