МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЕВДАЛИН РАДКОВ ПЕШЕВ ОТ С.РОГОЗЕН

13 авг 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВРАЦА

СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”

Рег.№ 967000-9666

..09.08......2019 г.                        

 

ДО

СЕВДАЛИН РАДКОВ ПЕШЕВ

С.РОГОЗЕН

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№967з-7/02.03.2018г.  на началник   сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца е разпоредено изземване на свидетелството Ви за управление на МПС, на основание чл.19, раздел ІІ, глава ІІІ от Наредба №І-157/01.10.2002г.

 

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

 

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА

СЕКТОР   ПП ВРАЦА:  П

 

 

 

 

 

 

09.08.2019Г.

 

 13 август 2019 | 15:15