МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАЛЕРИЙ ЕМИЛОВ ДЖУНОВ ГР. ВРАЦА

26 мар 2020

Рег.№ 967000-3308                                                                   

24…03...2020 г.                      

 

ДО

ВАЛЕРИЙ ЕМИЛОВ ДЖУНОВ

ГР.ВРАЦА

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед рег.№19-0967-000472/17.09.2019г.  на началник група в  сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Враца, Ви е наложена принудителна административна мярка ”ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА СУМПС“  на основание чл.171, т.1, Б.Б   от ЗДвП.

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщаването по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред по реда на АПК пред АС гр.Враца

 

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА

СЕКТОР   ПП ВРАЦА:  П

 

 26 март 2020 | 11:43