МВР

ОД Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЛАДИСЛАВ ИВОВ ВАСИЛЕВ ОТ ГР. ВРАЦА

19 авг 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР– ВРАЦА

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- ВРАЦА
гр. Враца, ул. “СТ.САВОВ” №  2, тел. 692558

 

Рег.№ 179500-7673
16.08. 2019 г.                                    

                                                                 

ДО
Владислав Ивов Василев
Гр.Враца, ул.“Ген.Леонов“  №79

                                                                 
        

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Съобщаваме Ви, че със ЗППАМ № 19-1795-000 016 на РУ- Враца е наложена принудителна административна мярка “Прекратяване на регистрация на МПС” по чл.171, т.2А, от ЗДП- за срок от 6 месеца, спрямо МПС мотоциклет  „Пиаджо М-234” с рег.№ ВР2614К – Ваша собственост.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

                                                                           ВПД НАЧАЛНИК

                                                                           РУ- ВРАЦА:

 

                                                                                    /М.ИВАНОВ/

16.08.2019г.

 

 19 август 2019 | 14:33