МВР

ОД Враца

 

ОДМВР Враца обявява търг за отдаване под наем на част от недвижим имот

09 сеп 2015


Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед № 8121з-923/04.08.2015 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща помещение с площ 16,9 (шестнадесет кв. м и 0,9) кв. м., находящо се във входно фоайе на административната сграда на сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Враца, адрес: гр. Враца, ул. „Христо Ботев” № 152, с предназначение: банков офис. Срок на наемното правоотношение - 5 години, при първоначална месечна наемна цена 750,36 лева (седемстотин и петдесет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС.
Депозит за участие 900 (деветстотин) лв. с ДДС.
 Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на адрес – гр. Враца 3000, ул. „Поп Косто Боюклийски” № 10, Централен вход, електронно гише, считано от деня на публичното оповестяване на търга до 17.00 ч. на 29.09.2015 г.  Цена – 10 лв.
Време за оглед на обекта - от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в периода от 01.09.2015 г. до 29.09.2015 г. включително, само от кандидати закупили тръжна документация и след заявка на тел. 092 692 455 или 092 692 808.
Краен срок за подаване на заявления до 17.00 ч. на 29.09.2015 г. включително, на електронно гише в сградата на ОДМВР-Враца, адрес: гр. Враца 3000, ул. „Поп Косто Боюклийски” № 10, Централен вход.
Търгът ще се проведе на 30.09.2015 г., в административната сграда на ОДМВР-Враца, гр. Враца 3000, ул. „Поп Косто Боюклийски” № 10, от 10:00 часа.

Телефони за връзка и информация: 092 692 455, 092 692 470 и 092 692 480.

 

 23 май 2017 | 16:26