МВР

ОД Враца

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ПОЖАРИ И КАТАСТРОФИ

УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ за защита при бедствия имат цел  да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици на децата за действия при бедствия и аварии, да възпитава участниците в чувство на приятелство, взаимопомощ и работа в екип при възникване на бедствени ситуации, както и да мотивира участниците и присъстващите към по-нататъшна подготовка за действия при бедствени ситуации и популяризира действия за защита при бедствия и аварии. 
  В състезанията традиционно участват ученици от 7 и 8 клас. Участието е отборно. Всеки отбор се състои от по четири състезатели и един ръководител учител.  
  Състезанието се провежда в две части - теоретична и практическа. Теоретичната част включва проверка на знанията на участниците по изучаваните теми от учебната програма за действия при бедствия и аварии - за учениците от 1-ви до 8-ми клас.   
  Практическите умения, бързината и съобразителността се проверяват чрез състезателни игри. В тях участват по трима състезатели, които мерят сили, знания и умения в различни учебни центрове. Те са: „Природни бедствия”, "Защита при промишлени аварии", "Индивидуални средства за защита", "Телефон112" и "Първа медицинска помощ". 

 НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ С очите си видях бедата... „ се организира от 11 години. Конкурсът събира творби на деца от 6 до 18 години и се утвърди като сериозен трамплин за младите таланти на България.   
 Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при бедствия, аварии, катастрофи, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, предвидено за часовете в средното образование, в които се разглеждат тези въпроси.  
Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи: от 6 до 9 години, от 10 до 14години и от 15 до 18 години.
  В този конкурс има и разделение на децата по категории. Те са три - в първа категория са ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство, във втора категория - ученици от специализирани училища за деца в неравностойно положение, а в трета - ученици от всички училища и обслужващи звена, непопадащи в първите две категории.