МВР

ОД Враца

 


човече

Административни услуги, предоставяни от РДПБЗН-Враца

Уникален идентификатор и наименование на административна услуга

Правно основание

Срок за извършване

Бланка за заявление (искане

Начин на подаване на документа

Форма за предоставяне на административната услуга

Такса за административната услуга

1.

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал. 1, т. 10 и чл. 125а, ал. 1, т. 4 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - РДПБЗН

На място

Писмена - сертификат

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

2.

987.Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал.1, т. 9 от ЗМВР, във връзка с чл. 143 от ЗУТ

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

3.

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

чл. 125, ал.1, т. 9 и чл. 125а, ал. 1, т. 2 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

4.

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - удостоверителен документ

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

чл. 129, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.130, ал. 4 от ЗМВР

Заявление

Допълнителна информация

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

6.

3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

чл. 132 от ЗМВР

Съгласночл. 132, ал. 4 от ЗМВР

Уведомление

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

7.

1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

8.

2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

Чл. 125, ал. 1, т. 10 и чл. 125а, ал. 1, т. 3 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище или друг документ, предвиден в нормативен акт

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

 
В Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”  -  ВРАЦА Адрес: 3000 Враца, бул. "Втори юни" N 58 има възможност за заплащане на таксите за административни услуги по електронен път с банкова карта чрез ПОС терминал.

Сметка на РДПБЗН Враца

IBAN BG07UBBS80023112504510

BIC UBBSBGSF

Банков клон ОББ АД гр.Враца

Булстат 129010755