МВР

ОД Враца

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, в административната сграда на сектор Пътна полиция при ОДМВР предназначение банков офис

02 юли 2018

О Б Я В А

 

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед № 8121з-687/22.06.2018 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща помещение с площ 16,9 (шестнадесет кв. м и 0,9) кв. м., находящо се във входно фоайе на административната сграда на сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Враца, адрес: гр. Враца, ул. „Христо Ботев” № 152, с предназначение: банков офис. Срок на наемното правоотношение - 5 години, при първоначална месечна наемна цена 750,36 лева (седемстотин и петдесет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС.

Депозит за участие 900 (деветстотин) лв. с ДДС.

  Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на адрес – гр. Враца 3000, ул. „Поп Косто Буюклийски” № 10, Централен вход, електронно гише, считано от деня на публичното оповестяване на търга до 17.00 ч. на 31.07.2018 г.  Цена – 10 лв.

Време за оглед на обекта - от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в периода от 09.07.2018 г. до 31.07.2018 г. включително, само от кандидати закупили тръжна документация и след заявка на тел. 092 692 455 или 092 692 808.

Краен срок за подаване на заявления до 17.30 ч. на 31.07.2018 г. включително, на електронно гише в сградата на ОДМВР-Враца, адрес: гр. Враца 3000, ул. „Поп Косто Буюклийски” № 10, Централен вход.

Търгът ще се проведе на 01.08.2018 г. от 10:00 часа, в административната сграда на ОДМВР-Враца, гр. Враца 3000, ул. „Поп Косто Буюклийски” № 10.

            Телефони за връзка и информация: 092 692 455 и 092 692 470 .

 

Прикачени документи Заповед за определяне на участника, спечелил търга   (pdf - 767,00KB) - 12 сеп 2018 10:53

 12 септември 2018 | 10:53