МВР

ОД Враца

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

  

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и МЗ рег. № 8121К-7800/26.03.2019 г., в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за 1 (една) длъжност:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ (човешки ресурси)

в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Враца, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.


ОБЯВЛЕНИЕ конкурс по ЗДСл старши експерт ЧР
Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати
Протокол с окончателните резултати и класиране на кандидатите