МВР

ОД Враца

 

АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

Правни основания – Закон за чужденците в РБ

Чл. 28. (3) Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, в срок до 3 дни след предоставянето на подслона писмено уведомява службата за административен контрол на чужденците или районното полицейско управление по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.

Чл. 28. (4) Лице, осъществяващо хотелиерска дейност, или негов служител при настаняване на чужденец го регистрира незабавно в специален регистър. Информацията за настанените чужденци се предоставя ежедневно от това лице в срок до 06,00 часа в службата за административен контрол на чужденците или в районното полицейско управление по местонахождението на хотела. Всички места за подслон трябва да притежават заверен регистър.

Държави, членки на Европейския съюз 

- Държави, страни по споразумението за Европейското икономическо пространство
Конфедерация Швейцария, Норвегия Исландия Лихтеншайн

- Държави, членки на Европейския съюз
Белгия Ирландия Швеция Малта
Франция Великобритания Полша Словакия
Германия Гърция Чехия Словения
Италия Португалия Унгария Кипър
Люксембург Испания Литва Румъния
Холандия Австрия Латвия 
Дания Финландия Естония
България Хърватия  
 
Дейности на група "Миграция" при ОДМВР-Враца

  • Приема заявления за продължаване срока на пребиваване на краткосрочно пребиваващи чужденци в Р.България
  • Приема заявления за продължително пребиваване на чужденци в Р.България, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и документи в зависимост от основанието за пребиваване по чл.24, ал.1 от ЗЧРБ. Заявлението се подава лично, не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Р.България.
  • Приема заявления за постоянно пребиваване на чужденци в Р.България и документи в зависимост от основанието за пребиваване по чл.25, ал.1 от ЗЧРБ. Заявлението се подава лично, не по-късно от три месеца преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Р.България
  • Приема заявления за дългосрочно пребиваване на чужденци в Р.България. Заявлението се подава лично най-малко три месеца преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Р.България.
  • Приема заявления за продължително пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства. Заявлението се подава в тримесечен срок от влизането им в страната.
  • Приема заявления за постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства. Удостоверение за постоянно пребиваване може да получи всяко лице, ако е пребивавало непрекъснато на територията на Р.България в продължение на 5 години.
  • Обявяване на документи за самоличност на чужденци и граждани на ЕС за невалидни (изгубени/откраднати).
  • Съгласуване на визиза дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал.1 от ЗЧРБ