МВР

ОД Враца

 

Издаване на паспорт

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 38 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 18а от Закона за българските лични документи; чл. 22, ал. 3 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Паспорт се издава и подменя от органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи, по постоянния адрес на лицето, или от дирекция „Български документи за самоличност“.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Всеки български гражданин има право на документ за самоличност, включително на паспорт. Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани. Издава се със срок на валидност 5 години. По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане срока му на валидност.

Издаване и подмяна на паспорт в Република България.

За да подаде заявление за издаване на паспорт, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи, Областната дирекция на вътрешните работи или дирекция или районното управление към тях по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

- за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

- за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

При приемане на заявлението служител на звеното "Български документи за самоличност" извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато:

- няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и

- са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;

- е предвидено в закон.

За издаване на паспорт се представят/прилагат:

документ за платена държавна такса;

- удостоверение за раждане (за лица до 18 г. възраст), копие от което се прилага към заявлението;

- официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерството на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване – когато е приложимо.

За подмяна на паспорт се представят:

- предходен паспорт (в случай че има издаден такъв;  при изтичане срока на валидност; при повреждане; при съществени и трайни изменения на образа) - връща се за унищожаване при получаване на новия паспорт);

документ за платена държавна такса.

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта;

- официален документ от съответните компетентни органи - при съществени и трайни изменения на образа;

- валиден удостоверителен документ за трайно намалена работоспособност 50 и над 50%  - в случай че лицето има такъв. 

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:

- родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;

- лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило
18 години;

- влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на
25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;

- препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите, ако починалият родител е чужд гражданин, а за български гражданин, ако информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило
18 години, се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Срокове за издаване/предоставяне на паспорт:

 • обикновена услуга - до 30 календарни дни;
 • бърза услуга - до 3 работни дни;
 • експресна услуга - до 8 работни часа.

  Когато заявлението за издаване на паспорт е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни, за обикновена услуга, а за бърза услуга до 60 дни.

  Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

  Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

  Длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. Въвеждат личните данни от приетото заявлението, информация за приложените документи, подпис и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на паспорт“. Искането за издаване на паспорт се изпраща в дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ и възможността за издаване на паспорт. При съответствие на данните искането се регистрира от дирекция „Български документи за самоличност“, като прието заявление за персонализиране на паспорт. В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“, дирекция „Български документи за самоличност“, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от дирекция „Български документи за самоличност“.

  Документите, които следва да се представят и прилагат към подадено заявление за издаване на паспорт са както тези, които се изискват при подаване на заявление за паспорт в Република България.

  Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – да, има

  Начини на заявяване на услугата

  Заявление може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР и в районните управления на МВР по постоянен адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път през Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

  Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

  Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

  Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис.

  Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

  Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР –
  https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

  Когато заявление за паспорт се подава по електронен път, заявителят трябва да отговаря на следните условия:

 • да е български гражданин, навършил 18 години;
 • да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
 • да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;
 • да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
 • да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • да не е поставен под запрещение.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на паспорт; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

Срок на действие на документа

Паспортът се издава със срок на валидност 5 години.

В случаите, когато е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, от лицето поради временна физическа невъзможност, може да се издава паспорт със срок на валидност до 12 месеца.

Такси

ПАСПОРТ

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ - чл. 32, т. 1, б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА - чл. 35, ал. 2 от Тарифата

Първи паспорт на лица до 14 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица между 14 г. и 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица между 58 г. и 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто

 

3 лв.

 

6 лв.

 

15 лв.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на българските лични документи (БЛД) са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Начини на получаване на резултата от услугата

Издаденият паспорт се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Особеност при получаването на паспорт:

Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Паспорт, издаден по заявление, подадено в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина се получават в съответното представителство или в дирекция „Български документи за самоличност“ след заявяване на това обстоятелство. 

Когато заявлението е подадено по електронен път, паспортът се получава лично в звено "Български документи за самоличност" по постоянен адрес. При получаване на готовия паспорт заявителят е длъжен да представи оригиналите на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението. При получаване на новия паспорт заявителят е длъжен да върне предходния.

Издаден паспорт по заявление, подадено чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, се получава в консулската служба, посочена от заявителя.

 

Issuance of passport to Bulgarian nationals

Legal grounds for the administrative service

Art. 38 in connection with Art. 13, Para 1, item 2, Art. 18а of the Law on the Bulgarian Identity Documents; Art. 22, Para 3 of the Rules on issuing Bulgarian identity documents.

Authority providing the administrative service

A passport is issued and renewed by the respective units of the Ministry of Interior - department/units „Bulgarian Identity Documents“ at the Sofia Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorates of the Interior, at the address of residence of the person, or by the Bulgarian Identity Documents Directorate.

Description of the procedure

Each Bulgarian national has the right to receive an identity document, including a passport. The passport is a document used to cross the national borders of the Republic of Bulgaria and stay outside the country. In the territory of the Republic of Bulgaria, it also serves as an identity document for the Bulgarian citizens. It is valid for 5 years. A new passport could be issued before the expiry date, upon request of the person.

Issuing and renewal of a passport in the Republic of Bulgaria

In order to apply for a passport, the Bulgarian national (applicant) shall appear in person at the Bulgarian Identity Documents Unit at the Sofia Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorate of the Interior or the Local Police Stations thereof at the address of residence, and identify themselves. Applicants are provided printed sample applications with automatically filled in current data on the civil status.

The applicant should check the filled in data, mark it true/false and fill in the blanks. If necessary, applicants could correct the data while providing the respective certificate on the civil status per each change:

- to change the names – birth certificate, certificate of marriage, court certificate or other documents to prove the changes of the name;

- to change the address of residence – certificate for address of residence;

- to change the transliteration – the names and the place of birth are written in the Cyrillic and Latin alphabet through English transliteration according to a table:

> in the first identity document – the names could be written in Latin, in a way that differs from the English transliteration;

> in a subsequent identity document – only after providing official documents with the requested transliteration or providing a court decision. In such cases, all the valid documents of the person shall be renewed.

If the applicant would like to have the document received by another person, he/she shall include the personal data thereof in the application (names, Unique Identification Number or Personal Number of the Foreigner and number of the ID card).

Upon filing the application, a staff member of the Bulgarian Identity Documents Unit verifies the data and the enclosed documents. If incompliances are detected, the official would give directions to the applicant.

An application for a passport could be filed by a proxy, upon presenting a certified by a notary authorization, if:

- there is no change in the name, the Unique Identification Number, the gender, the nationality or no significant and permanent facial alterations of the image of the person have occurred and

- the required biometrics has been captured within 59 months since the date of  application;

- is stipulated in the law.

The following documents shall be enclosed when applying for a passport:

a receipt for paid state fee;

- a birth certificate (for persons under 18), a copy of which is enclosed to the application;

- certificate for obtaining Bulgarian citizenship (issued by the Ministry of Justice) and a copy of the national ID or travel document – when applicable.

The following documents shall be provided to renew the passport:

- previous passport (in case such has been issued before; upon expiration; if damaged; in case of significant and permanent facial alterations of the image) – shall be returned to the official and destroyed upon receipt of the new passport);

a receipt for paid state fee.

The following documents shall be enclosed to the application for renewal of the passport:

- Declaration under Art. 17, Para 1 of the Rules on Issuing Bulgarian Identity Documents and a document certifying these circumstances, if such a document has been issued by the competent authorities – if the ID card has been lost, stolen, damaged or destroyed;

- an official document by the respective competent authorities – in case of significant and permanent facial alterations of the image;

- a valid certificate of permanent disability of 50 and above 50 %  - in case such a certificate is available. 

The official accepts the application and the enclosed documents, takes a picture of the face of the person and captures his/her signature. Then provides to the applicant a registration tag with the venue and date for receiving the passport.

Specificities when applying for a passport of Bulgarian nationals aged under 18:

When applying for a passport of a Bulgarian national aged under 18, the child shall be present in person together with his/her parents, guardians or custodians. The application is filed by:

- the parents or the guardians of the child under 14;

- the child aged 14 and above, his/her parents or custodians shall declare consent by signing the application.

In the absence of a parent, guardian or custodian, the application is signed by a proxy authorized by a notary or some of the following documents are provided:

- enforced court decision for issuing a passport to a person aged under 18;

- enforced court decision for depriving one of the parents from parental rights;

- enforced court decision for return of a child, pursuant to the Hague Convention on the Civil Aspects of the International Child Abduction, adopted at the Hague on 25 October 1980, ratified by a law on 21 February 2003, or the European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children, adopted at  Luxembourg on 20 May 1980, ratified by a law on 26 February 2003, in force since 1 October 2003, the decision being harmonized with the Ministry of Justice.

- a copy of the death certificate of one of the parents, if the deceased parent is a foreign national. If the deceased parent is a Bulgarian national, a copy of this certificate is required if the information is not available in the Population National database.

In case of disagreement of the parents regarding the issuing of a passport to a child under 18, one of the following documents shall be presented:

- enforced court decision for issuing a passport;

- enforced court decision for return of a child, pursuant to the Hague Convention on the Civil Aspects of the International Child Abduction or the European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children, following coordination with the Ministry of Justice. 

Time limits for issuance/delivery of a passport:

 • Standard service – up to 30 days;
 • Accelerated service – up to 3 work days;
 • Express service – up to 8 working hours.

  If the application for a passport was filed at a consular or diplomatic representation abroad, the time limits for issuance is up to 90 days for a standard service and up to 60 days – for accelerated service.

  Issuance and renewal of a passport of Bulgarian nationals abroad

  A Bulgarian national residing abroad could apply for a passport at the diplomatic and consular representations of the Republic of Bulgaria abroad.

  The officials take digital pictures of the face and the signature of the applicant upon acceptance of the application. They upload the personal data of the application, information on the enclosed documents, the signature and the picture of the applicant into the automated information system and register the application as a „Request for issuing a passport“. The request is then forwarded to the Bulgarian Identity Documents Directorate electronically, via a secured communication line. Within 5 working days the Bulgarian Identity Documents Directorate provides electronically feedback to the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad, regarding the compliance of the data in the application with the National Automated Information Fund „National Register of the Bulgarian Identity Documents“ and the possibility of issuing a passport. If data is consistent, the request is registered by the Bulgarian Identity Documents Directorate as accepted application for personalization of a passport. In case of lack of consistency of the data in the application with the data in the National Register of the Bulgarian Identity Documents, the Bulgarian Identity Documents Directorate would send to the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad electronically directions for elimination of the discrepancies. The diplomatic or the consular representation of the Republic of Bulgaria abroad shall notify the applicant within 7 working days. If the discrepancies are not removed within one /1/ month following the notification, the procedure on the issuance of an ID card is terminated by the Bulgarian Identity Documents Directorate.

  The documents to be presented and enclosed to the application for a passport are the same as the ones required upon application for a passport in the republic of Bulgaria.

  Standard application form to apply for an administrative service - available

   

   

  Ways to apply for a service

  Application could be filed at a desk at the Sofia Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorates of the Interior, the local police stations of residence, at the Bulgarian Identity Documents Directorate, as well as electronically via the MoI Gate for Electronic Administrative services.

  If the application is filed at a desk, it is generated by a MoI information system and the data is filled in automatically. The applicant should check the data and supplement or correct it if necessary and certify their authenticity by a signature. It is not necessary for the applicant to fill in an application form in advance.

  Bulgarian nationals residing abroad could apply for a passport at a diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad.

  An application for a passport could also be filed electronically through the automated information system for electronic services of the Ministry of Interior for Bulgarian nationals residing abroad – by using their valid qualified electronic signature.

  Provision of the service via electronic means; level of provision of the service; internet address

  An application for issuance of passport can be also submitted electronically through the Portal for provision of e-administrative services of the MoI – https://e-uslugi.mvr.bg/ ESP.Web.Portal/Services/Index.

  When the application for issuance of passport is submitted electronically, the applicant must meet the following criteria:

 • To be Bulgarian national who is 18 years old;
 • To have a valid permanent address of residence in the Republic of Bulgaria;
 • To be holder of issued Bulgarian identity document following an application submitted in person within 59 days prior to submitting the electronic application and to have his/her biometric data captured;
 • Prior to the electronic submission of the application, there shall not be another application of the same type for issuance of document;
 • There is no change of names, the unique registration number, sex, nationality or substantial or enduring facial image change;
 • Not to be under judicial disability.

An application for issuance of passport can be also submitted electronically through the automated information system for e-services of the Ministry of Foreign Affairs – for Bulgarian nationals residing abroad with the valid qualified electronic signature he/she holds; the Ministry of Foreign Affairs sends confirmation or refusal for issuance of passport to the electronic address of the applicant indicated in the application; the confirmation states that the document shall be issued by the MoI upon payment of state fee via electronic means through the automated information system for e-services of the MoFA, while the delivery shall be in the consular service indicated by the applicant.

Level – on-line information for the administrative service – methods and places to request the services, time limits and fees; online access to templates of electronic applications; request and delivery of e-services including online submission of data and documents and/or e-processing of applications (e-forms) and electronic personal identification of users; transactions including on-line payment.

 

Validity of document

Passports are issued for a period of 5 years.

Where the capture of biometric data is not possible – fingerprints of the person due to temporary physical disability, a passport valid for a period of 12 months is possible to issue.

 

Fees

PASSPORT

STANDARD SERVICE

UP TO 30 DAYS Art. 32, Item. 1, b. „a“-„d“ from the Fee

ACCELERATED SERVICE

UP TO 3 WORK DAYS Art. 35, Para. 1 from the Fee

EXPRESS SERVICE

UP TO 8 WORK HOURS Art. 35, Parа. 2 from the Fee

First passport of persons up to 14 years old

10 BGN

20 BGN

50 BGN

Subsequent passport of persons up to 14 years old

20 BGN

40 BGN

100 BGN

Passport of persons between 14 and 58 years old

40 BGN

80 BGN

200 BGN

Passport of persons between 58 and 70 years old

20 BGN

40 BGN

100 BGN

Passport of persons over 70 years old

10 BGN

20 BGN

50 BGN

Passports of persons with a permanently disability or type and level of disability 50 and above 50%

 

3 BGN

 

6 BGN

 

15 BGN

The rate of fees collected for issuance of Bulgarian identity documents is defined based on approved by the Minister of Interior “Methodology for calculation of single fees for Bulgarian identity documents, residence and driving licenses”.

Authority overseeing the activities of the body providing the service

Directors of the Metropolitan Police of the Ministry of Interior and the Regional Directorates of the MoI, the Director of the Bulgarian Identity Documents Directorate.

Order, including periods allowed for appeal of the activities of the body providing the service

Pursuant to the Administrative Procedures Code.

Ways of delivery of service

The issued passport is received in person, and in exceptional cases – by a proxy upon presenting certified by a notary authorization, or by a person whose data are indicated by the applicant in the application upon its submission before the staff member.

Specifities of passport delivery:

Passports of children are delivered to a parent, guardian or custodian and in exceptional cases to a proxy upon presenting a certified by a notary authorization or to a person whose data are indicated by a parent, guardian or custodian upon submission of the application.

A passport issued following the submission of an application at the diplomatic and consular representations of the Republic of Bulgaria abroad is received at the respective representation or at the Bulgarian Identity Documents Directorate upon specifying this circumstance. 

Where the application is submitted electronically, the passport is received in person at a Bulgarian Identity Documents unit at the address of residence. Upon delivery of the ready passport the applicant shall present the original documents whose scanned copies are attached to the application. Upon delivery of the new passport the applicant shall return the previous passport.

A passport issued under an application filed through the automated information system for electronic services of the Ministry of Interior – to Bulgarian nationals residing abroad, could be received at the Consular Service indicated by the applicant.