МВР

ОД Видин

 

09 юни 2021

РДПБЗН-Видин с информационно-разяснителна кампания „Да опазим реколтата от пожари!“

Повишаването на температурите през летните месеци създава предпоставки за  пожари в природата и земеделските масиви. Най-честата причина за тях е човешката небрежност, сочи анализ на видинската регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.  

И тази година видинските огнеборци ще проведат информационно-разяснителна кампания под надслов „Да опазим реколтата от пожари!“ с цел намаляване на пожарите преди, по време и след жътвата на зърнените култури в региона.

От РДПБЗН-Видин напомнят: за опазване на земеделските обекти, зърнените храни, фуражите, техническите култури и земеделската техника от пожари, юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделски земи са длъжни да изпълняват изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Необходимо е:

  • да уведомяват съответната районна противопожарна служба преди започване на жътва в площи над 100 дка;
  • да парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16 от наредбата;
  • да осигуряват земеделската техника и площадките за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2 от наредбата;
  • да представят в съответната районна противопожарна служба схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;
  • да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

При неизпълнение на тези изисквания се носи административно-наказателна отговорност по чл. 265 от ЗМВР.

Паленето на стърнища и растителни отпадъци върху земеделски земи продължава да е масово явление. Това деяние е забранено и се санкционира съгласно Закона за опазване на земеделските земи, като за първо нарушение глобите са в размер от 1500 до 6000 лв, а при повторно нарушение - от 2000 до 12000 лв.

***
Физически и юридически лица могат да ползват за кореспонденция и контакт със звената за пожарна безопасност и защита на населението в региона, следните електронни адреси и телефони:

РДПБЗН-Видин:
e-mail: [email protected] и телефони: 094 694-465 и 094 694-489

РСПБЗН-Видин:
e-mail: [email protected] и телефон: 094 600-016

РСПБЗН-Белоградчик:
e-mail: [email protected] и телефон: 0936 531-64

РСПБЗН-Кула
e-mail: [email protected] и телефон: 0938 331-11

 

 

 

 
Изображения

 09 юни 2021 | 10:58