МВР

ОД Видин

 

Обявление

06 окт 2016

за 1 (една) длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Областна дирекция на МВР - Видин

                                             О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег.№8121К-3870/30.09.2016 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване обявява конкурс за заемане на 1 (една) длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Областна дирекция на МВР-Видин, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в МВР, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 4.

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

2. Минимална образователно-квалификационна степен „Магистър“;

3. Минимален професионален стаж - 3 години или минимален ранг - ІV младши;

4. Области на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки”;

5. Професионални направления - „Право”;

6. Придобита юридическа правоспособност;

7. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Описание на длъжността:

- осъществява процесуално представителство на структурата и на ръководителя на структурата по граждански, административни и наказателни дела, пред другите юрисдикции, Прокуратурата на Република България, следствието, органите на централната и местната администрация;

- изготвя искови молби, молби за образуване на изпълнителни дела и предприема други процесуални действия за своевременно събиране вземанията на структурата;

- изготвя и заверява съответните процесуални документи в хода на съдебните и изпълнителни дела и изисква необходимите сведения, доказателства и други материали;

- участва в изготвянето или дава становища по законосъобразността на договори, страна по които е структурата, като при несъгласие прилага мотивирано мнение;

- по разпореждане на ръководителя изготвя становища по сигнали и предложения, отправени от служители на структурата и от граждани и организации по въпроси, свързани с дейността на структурата;

- изготвя становища и проекти на решения по жалби против индивидуални административни актове за налагане на принудителни административни мерки;

- по разпореждане на ръководителя на структурата изготвя проекти или предварително съгласува индивидуални административни актове, издавани от ръководителя на структурата;

- дава становища при възникнали въпроси, свързани с прилагането на нормативните актове;

- съгласува проекти на административни актове и изготвя становища по процедури за възлагане на обществени поръчки, решения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, обявления за провеждане на процедури, документации за участие, отговори на въпроси, решения за прекратяване на процедури и проекти на договори за възлагане на обществени поръчки , свързани с дейността на структурата;

- съгласува проекти на административни актове и договори и изготвя становища по въпроси, свързани с предоставените за управление на структурата имоти и вещи - държавна собственост.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест;

Интервю.

ІV. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 420 лева до 1250 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и придобита юридическа правоспособност;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

5. Други документи (удостоверения, сертификати), съобразно изискванията за заемането на длъжността.

VІ. Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса на адрес: гр. Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 87, всеки работен ден от 13:30 ч. до 16:30 ч. в сектор „Човешки ресурси” на ОДМВР - Видин.

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР в Интернет и Интранет и на информационното табло на ОДМВР - Видин - гр. Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 87.

VІІІ. Обявлението за конкурса ще бъде публикувано в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси”- МВР в Интернет и Интранет, в Административния регистър към Интегрирана информационна система на държавната администрация с електронен адрес: http://iisda.government.bg и в портал за търсене на работа.

Телефон за справки и допълнителна информация в сектор "Човешки ресурси", ОДМВР-Видин: 094/694 444.

 

 23 май 2017 | 16:21