МВР

ОД Видин

 

Обществена поръчка с предмет "Ремонт на сгради, предоставени в управление на ОДМВР-Видин, по четири обособени позиции"

10 авг 2018

Обява
Декларация по чл.54, ал.1 т.1-5 и 7 от ЗОП - Приложение 19
Договор-проект
Количествена сметка - обособена позиция 1-Приложение 3
Количествена сметка - обособена позиция 2-Приложение 4
Количествена сметка - обособена позиция 4-Приложение 6
Количествена сметка- обособена позиция 3-Приложение 5
Количествено - стойностна сметка - обособена позиция 1-Приложение 12
Количествено - стойностна сметка - обособена позиция 2-Приложение 14
Количествено - стойностна сметка - обособена позиция 4-Приложение 18
Количествено - стойностна сметка- обособена позиция 3-Приложение 16
Представяне на участник -Приложение 1
Техническа спецификация-Приложение 2
техническо предложение по обособена позиция 1- Приложение 7
техническо предложение по обособена позиция 2- Приложение 8
техническо предложение по обособена позиция 3- Приложение 9
техническо предложение по обособена позиция 4- Приложение 10
ценово предложение по обособена позиция 1- Приложение 11
ценово предложение по обособена позиция 2- Приложение 13
ценово предложение по обособена позиция 3- Приложение 15
ценово предложение по обособена позиция 4- Приложение 17
Протокол 368р-9995
Протокол 368р-10831
Протокол 368р-11149
Договор за обществена поръчка

 10 октомври 2018 | 17:32