МВР

ОД Велико Търново

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО NEICHEV YEVHENII / НЕЙЧЕВ ЕВГЕНИЙ, гражданин на УКРАЙНА

16 май 2017

гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” № 4 А

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че със заповед № 366з-1152/20.04.2017 г. на Зам.-директор на ОДМВР – В. Търново, на основание чл. 44, ал. 1 и чл. 42з, ал.1, т.3  от Закона за чужденците в Р. България, Ви е наложена принудителна административна мярка “Забрана за влизане и пребиваване на територията на Република България” за срок от 5 години.
     Заповедта може да бъде обжалвана по административен ред в 14-дневен срок пред горестоящия административен орган и по съдебен ред в 14-дневен срок пред Административен съд – Велико Търново по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 24 юни 2017 | 01:00