МВР

ОД Велико Търново

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО YANIEV VALERII/ЯНЕВ ВАЛЕРИЙ, ГРАЖДАНИН НА УКРАЙНА

20 дек 2017

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. “ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ” № 4А

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че с Решение рег. № 538900-1068/15.11.2017 г. на Началника на група “Миграция” при ОДМВР – В. Търново, на основание чл. 14, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р. България, Ви е прекратено производството по заявление с рег. № 538900-922/11.10.2017 г., за предоставяне право на продължително пребиваване в Р. България.
     Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда предвиден в АПК.
     Екземпляр от издаденият индивидуален административен акт може да получите в група “Миграция” при Областна дирекция на МВР, гр. В. Търново, ул. “Беляковско шосе” № 4.

 20 декември 2017 | 11:00