МВР

ОД Велико Търново

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ATES AHMET/АТЕШ АХМЕТ, ГРАЖДАНИН НА ТУРЦИЯ

14 дек 2017

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. “СЛЪНЦЕ” № 2, ВХ. Г, ЕТ. 3, АП. 14Г

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че с Решение рег. № 538900-1169/11.12.2017 г. на Началника на група “Миграция” при ОДМВР – В. Търново, на основание чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р. България, Ви е прекратена процедурата по заявление с рег. № 538900-1068/24.11.2017 г., за продължаване пребиваването на чужденец в Р. България.
     Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му по реда, предвиден в АПК.
     Екземпляр от издаденият индивидуален административен акт може да получите в група “Миграция” при Областна дирекция на МВР, гр. В. Търново, ул. “Беляковско шосе” № 4.

 14 декември 2017 | 16:06