МВР

ОД Велико Търново

 

Отчет - анализ на ОДМВР - Велико Търново за 2011 г.

27 апр 2012

През 2011 г. в ОДМВР В. Търново са регистрирани общо  4009/3537 престъпления, разкрити са 2359/1667, процентът на разкриваемост е 58,84 %, / 47,13%. за 2010 г. Общо разкриваемостта е повишена с 12 пункта при криминалните икономически престъпления през 2011 година. Разкритите престъпления –извършени от минали години са 318 срещу 196 за 2010г.
За отчетния период на 2011г. са установени общо 2112(1598-2010г.) извършители на криминални престъпления. От тях 91(110-2010г.) са рецидивисти, с извършени 145(176-2010г.) престъпления, което представлява 6,62%(9.51%-2010г.) от общо разкритите престъпления. Разкритите престъпления извършени от непълнолетни лица са общо 280 спрямо 226 деяния през 2010 г. /което е 12.77 % спрямо 12.22 % през 2010 г. от общо разкритите/. Непълнолетните извършители са 199 или 10,50% от всички извършители. За 2011 г. са регистрирани 54 броя престъпления повече спрямо 2010 г. извършени от  невръстни . Увеличен е и броят на непълнолетните лица, участвали в извършването на престъпления – с 41 лица.От структуроопределящите престъпления преобладават предимно тези против собствеността, които са 63,25% от общия брой на ЗМ. През 2010 г. престъпленията против собствеността са били 63,36% от общия брой на ЗМ, което показва устойчивост на този вид престъпления. Общоопасните престъпления представляват 22,96% от всички регистрирани ЗМ като за 2010 г. са били 21,55%.Най-малък e дела на престъпленията против личността, които са 4,44% от общия брой регистрирани, сравнени с предходния отчетен период през 2010 г. са били 5,43%.
Регистрирано е 1(4-2010г.) умишлено  убийство, което е разкрито. Регистриран е 1 (2-2010г.) опит за убийство, който е разкрит. Полови престъпления – Блудства регистрирани  6/6 за 2010г., разкрити 3/4 за 2010г. или разкриваемостта е 50 % /66,6 % за 2010г. Изнасилване  - регистрирани 2, случая , които са разкрити,-100 % .За 2010г. са извършени 5 от тях са разкрити само 1 случай – 20 %.Опит за изнасилване регистрирано е 1 престъпление, което е разкрито-100%.През 2010г е регистриран също един опит - не  разкрит.

През 2011г. година на територията на област Велико Търново са регистрирани 50 грабежа, от тях разкрити са 31 бр. или 62,00%. За същия период на 2010 година броят им е 67,  разкритите са 38 бр. или 56,72%.През отчетния период са регистрирани 3 въоръжени грабежа, които са разкрити или 100%. През 2010 г. са регистрирани 4 въоръжени грабежа, като от тях 3 са били разкрити - 75%. 
 На територията на ОД МВР гр. В. Търново са извършени общо 2108 бр. кражби на имущество от домове ,офиси и търговски обекти. От тях разкрити са 1072 бр. или  50,85%. През 2010г. са извършени 2084 бр., разкрити са 745 бр. – 35,75%. Взломни кражби, извършени за отчетния период - 384 бр., разкритите са 128 бр. – 33,33%. За същия период на миналата година са извършени 533 бр., от които разкрити са 138 бр. или 25,89%. Тук наблюдаваме намаление на извършените престъпления и увеличаване на процента разкриваемост, който е с 7,44 % в повече.Домовите кражби, извършени за периода, са 536 бр., като разкрити от тях са 280 бр. или 52,24% при 336 бр. извършени за 2010г., от които разкрити са били 96 бр. – 28,57%.  Наблюдава се почти двойно увеличение на домовите кражби, но и драстично увеличение на разкриваемостта с 23,67%.Кражбите от офиси, извършени през 2011г. са 19 на брой, като са разкрити 7 бр. – 36,84%. Съпоставено с 2010г. - има заведени 28 кражби от офиси, от тях 11 бр. разкрити или 39,29%. Наблюдава се понижение на броя на извършените престъпления и устойчивост в % на разкриваемост.Извършените кражби от магазини за отчетния период са 244 бр., разкритите са 157 бр. или 64,34%. За 2010г. са извършени 227 бр., от които разкрити 118 бр. – 51,98%. Тук се наблюдава сравнителна устойчивост на извършените кражби от магазини и повишаване на разкриваемостта с 12,36%.Джебчийските кражби за периода са 87 бр., разкрити са 46 бр. – 52,87%. За 2010г. извършените кражби от този вид са били 69 бр., разкритите са 34 бр. или 49,28%. Наблюдава се увеличение по отношение на извършените джебчийски кражби и увеличение с 3,59 пункта в процента на разкриваемост.
Противозаконно отнетите МПС за 2011 г. са 32 бр.,  като от тях разкрити са 6 бр. или 18,75%. За 2010 г. са били извършени 34 бр.  ПЗО на МПС, а от тях разкрити са били 11бр. – 32,35%. Други действия – кражби на вещи и части от МПС за 2011г. са общо 44 бр., разкрити – 39бр. – 88,64%. За 2010г. извършени са 30 бр., разкрити – 20бр. – 66,67%. Наблюдава се спад в броя на извършените кражби на МПС за периода. През 2011 г. е регистрирано едно ПЗО на МПС за връщане срещу имотна облага – откуп, което е разкрито. През 2010г. няма извършено престъпление от този вид.
Извършените измами от криминален характер, обект на работа от сектори „КП”, на територията на ОД МВР гр. В. Търново за отчетния период на 2011г. са 42 бр., от които разкрити са 18 бр. или  42,86%. За 2010г. са извършени 26 бр., от тях разкрити са 8 бр.  или 30,77%. Характерните измами от криминален характер извършени на територията на ОДМВР- В. Търново са от вида “телефонни” и под претекст разваляне на „черна магия”. През 2011г. са извършени 33 бр. „телефонни измами”, от които разкрити са 11 бр. или 33,3% разкриваемост, като през 2010г. са извършени 24 измами от този вид, разкрити са 6 бр. или 25% разкриваемост. Под претекст ”разваляне на черна магия” през 2011г. са заведени 4 бр., като 3 от тях са разкрити или 75%. През 2011г. най – много телефонни измами са извършени на територията на РУП Свищов – 19 бр., от които седем разкрити или 36,8%  разкриваемост. През периода са установени 4 престъпни групи формирани за извършване на „телефонни измами” в областта и страната.
През 2011г. са извършени 42 бр. умишлени палежи на имущество,  разкрити 13 бр. или 30,95%. През 2010г. са извършени 48 бр. палежи от тях разкрити 10 бр. или 20,83% разкриваемост. Най- много престъпления от този вид са извършени на територията на РУП- Г. Оряховица- 13 бр. и РУП-В. Търново- 9 бр.
През 2011 г. се наблюдава увеличението на престъпленията, свързани с наркотични вещества – 158 бр. регистрирани, в сравнение с 2010 г. – 128 бр. Случаите на произвеждане, притежаване и разпространение на НВ са 147, срещу 115 за 2010 г. През отчетния период на територията на ОД МВР В. Търново са иззети следните количества наркотични вещества :
1. Марихуана – 13,182 кг.
2. Амфетамин – 332,23 гр.
3. Хероин      –  3,31 гр.
По линия “Издирване на лица” от ОДМВР и РУП в региона през 2011г., сравнено с 2010г., са обявени за ОДИ – 488/435 лица и са издирени– 507/402 лица.379 са  децата   водещи се на отчет в ИДПС, от които – 308 непълнолетни /от 14 до 18 години / и  71 малолетни деца. Най – голям е броят на момчетата – 272 деца спрямо 107 момичета. Тенденция към увеличаване броя на момичетата. През отчетния период в ДВНМН – Г. Оряховица са приети и настанени 241 маловръстни,   като 57 от тях – за два и повече пъти. Малолетните са 54, а 187 – непълнолетни, като момичетата са 112, а момчетата – 129. Запазва се относителният брой на избягалите от дома си, но се наблюдава значително намаление на бягствата от ВУИ – 75 през 2010 г. и само 37 през 2011` година.

 

През 2011 година общо на територията на областта са постъпили 390 заявителски материала за извършени икономически престъпления спрямо 419 за същия период на 2010 година. Разкрити са 182 престъпления- 46,67% разкриваемост, докато през 2010 година са били разкрити 165 престъпления- 39,38% разкриваемост. Видно от гореизложеното разкриваемостта на икономическите престъпления през 2011г. е нараснала със 7,29% в сравнение с 2010г. Извършените измами свързани с документи през отчетния период са общо 44, като за предходния период са били 68 с 16 по – малко. В това направление се забелязва явно намаление. Регистрираните документи престъпления за отчетния период са общо 70, срещу 88 за предходния период. През периода е регистриран 1 подкуп на длъжностно лице, който е разкрит. Престъпленията свързани с паричната и кредитна система са общо 34 за отчетния период, срещу 36, като тук се забелязва сравнително запазване на броя на престъпленията в това направление. Присвоителните престъпления през отчетния период са общо 24 , срещу 9 за предходния период, тоест със 15 повече. Предотвратените щети за държавния бюджет и щетите от разкритите престъпления са се увеличили сумарно от  4 532 612 лева за 2010 година , на  4 859 157 лева за 2011 година / увеличение с 326 545 лева /. По линия “Акцизни стоки” през 2011 година са образувани 77 досъдебни производства по чл.234 от НК.Установени  – 503 952 кутии цигари без бандерол, срещу 31 525 за 2010г. и 1 988 литра наливен алкохол.Приблизително предотвратените щети за бюджета са за над 3,7 милиона лева.

 

За 2011 година общият брой новообразувани досъдебни производства е 4340. Приключени и изпратени в прокуратурата са общо 3765 бр. От тях с мнение за предаване на съд на виновните лица са 1610 бр.( 1095 досъдебни производства по общия ред, 506 бързи производства и 9 незабавни производства). С мнение за спиране са приключени 1140 бр. ДП. Прекратени са 1014 бр. През отчетния период общо осъдени и санкционирани за цялата област са 2054 лица, като 1857 от присъдите са влезли в сила. За Окръжна прокуратура – В. Търново броя на осъдените лица е 77, за РП- В. Търново е 708, за РП- Г. Оряховица този брой е 680 лица, за РП- Свищов броя на осъдените лица е 246, за РП- Павликени е 233, а за РП- Елена този брой е 11.По видове наложените наказания са както следа: лишаване от свобода /ефективно/- 381 бр., лишаване от свобода /условно/- 649 бр., пробация- 444 бр., по 78А - 297 бр. и други- 424 бр. / в които влизат лишаване от правоуправление, обществено порицание и глоба /.

 

Основен лост за постигане на ефективни резултати по противодействие на престъпността и охраната на обществения ред и сигурност е превантивната дейност. Определя се като най-ефективен способ за  противодействие  на правонарушенията . Тя включва комплекс от мерки насочени към установяване на генезиса  на криминогенните фактори. На обществени места на обслужваната от ОДМВР територия през 2011 г. са извършени 1214 криминални престъпления срещу 1354 за същия период на предходната 2010 година. Процентът на разкриваемост е 62.27%, срещу 56.13% за предходната година. На територията, обслужвана от ОДМВР 33.55% от регистрираните криминални престъпления са извършени на обществени места, докато този показател за страната е 40.45%. През 2011 година, както и през предходните години, се наблюдава увеличение на обема на работа по възложени проверки от прокуратурата и във връзка с постъпили молби и жалби на гражданите. Общият брой отработени преписки е 23 535, а през 2010 г. са отработени общо 19452 преписки. За периода са проверили общо 87 886 МПС и 128 527 лица. Установени са 182 лица обявени за издирване. Отчетено е завишение на административно-наказателната дейност – съставени са  общо 29964 АУАН и 11061 фиша. През 2010 г. са съставени общо 11943 АУАН и 6049 фиша .  През 2011 г. по реда на ЗМВР в ОДМВР са задържани общо 3238 лица, срещу 2255 за същия период на предходната година.
През 2011 г. на територията на областта са регистрирани общо 1606 пътнотранспортни произшествия, от които 155 тежки с 22 загинали и 195 ранени граждани. По пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи са регистрирани 584 (36%) ПТП – от тях 72 (46%) тежки, при които 13 (59 %) е броят на загиналите и 111 (56%) е броят на ранените граждани. В сравнение с 2010 г. се отчита намаление по два от показателите, а именно: при загиналите с 6 броя и при общия брой на регистрираните ПТП с 311 броя .Единствено по показател брой ранени при ПТП е регистрирано минимално завишение с 3 броя .През 2011 година са констатирани 46 855 нарушения на ЗДВП. Спрямо 2010 година е регистрирано увеличение на абсолютния брой констатирани нарушения със 768 броя, което представлява ръст от 2 %. Съставени са 20 008 акта, което е с 648 /4 % / в повече от  съставените през 2010 година. По тях са издадени 19 012 наказателни постановления. Издадени са 26 847 глоби по фиш, като от тях 5 504 бр. са електронни фишове.
В звената за административно обслужване на граждани свързани с издаването на български лични документи , са издадени 97 631 документи за самоличност на български граждани и чужденци срещу 93 784 за 2010 г. Свидетелствата за управление на МПС на български и чужди граждани са 21 754, срещу 19 566 за 2010г. През отчетния период за нарушения на разпоредбите на ЗБЛД, са съставени актове за установени административни нарушения на 1 344 лица и са издадени 1 306 бр. НП за глоби в размер на 30 560 лева.

 23 май 2017 | 16:16