МВР

ОД Велико Търново

 

03 септември 2021

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор – 08.09.2021 г.

От 09,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,30 ч. на 08.09.2021 г. съгласно Заповед УРИ 366з-2337-14.07.2021 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 75018000, серия КТ, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Във връзка с изменение реда за предоставяне право на ползване табели с регистрационен номер по избор, Ви уведомяваме, че собственикът или упълномощено от него лице, попълва и подава писмено заявление за ползване табели с регистрационен номер по избор, само след като същият вече притежава служебно издадено заявление за услуга по регистрация на ППС, заявена в сектор ПП – В. Търново, свързана с промяна на регистрационни  табели!  Услугата по регистрация, свързана с промяна номер се извършва за деня, като изключение от това правило се прави за тези регистрационни номера, за които по представените документите или ПС има установена нередовност, пропуск или друго и са дадени указания за тяхното отстраняване, както и когато услугата по регистрация не може да приключи в рамките на работното време – до 17:30 часа. След изтичане на 3 /три/ дневен срок от датата на уведомяване на собственика или упълномощено лице, че следва да отстрани указаните му нередовности /пропуски, грешки  и др./ по документите си и/или по превозното средство, запазеният номер се отрезервира, а заплатената сума се възстановява във Финансов отдел на ОДМВР – В. Търново, след подаване на заявление /молба/.
Уведомяваме гражданите, че във връзка с надграждане Портала за електронни административни услуги /ПЕАУ/ е разработена нова електронна административна услуга „Предоставяне право на право на ползване на табели с регистрационен номер по избор“, при което гражданите, притежаващи валиден КЕП /квалифициран електронен подпис/,  могат да подават заявление за табели с регистрационен номер по избор, по реда публикуван на интернет страницата на МВР:  https://e-uslugi.mvr.bg
Заповед с рег. № 366з-2337/14.07.2021 г. на директор ОДМВР – В. Търново относно  реда и условията за подаването на заявления е публикувана  на интернет страницата на ОДМВР – В. Търново в раздел „Административни услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.


Изображения

 03 септември 2021 | 14:16