МВР

ОД Велико Търново

 

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост - кафе машини

23 мар 2018

     ОДМВР – В. Търново уведомява, че със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, помещения за:                            
      1 кв. м от помещение, представляващо фоайе в сградата на ОДМВР – Велико Търново;    
      1 кв. м от помещение, представляващо фоайе в сградата на РУ – Велико Търново
      1 кв. м от помещение, представляващо фоайе в сградата на РУ –Горна Оряховица        
      1 кв. м от помещение, представляващо фоайе в сградата на РУ – Свищов            
      1 кв. м от помещение, представляващо фоайе в сградата РУ – Полски Тръмбеш
като  се участва за всеки обект поотделно.
      Размер на депозитите за участие в търговете  – 50 лв., преведени по сметка – МВР с IBAN BG09 BNBG 96613300146201, BIC код: BNBG BGSD БНБ-ЦУ- София, внесен до 24.04.2018г. включително.
      Търгът ще се проведе на 25.04.2018г. в сградата на ОДМВР – В. Търново, гр. В. Търново, ул. “Бачо Киро” № 7 от 10 часа.
      Тръжна документация може да се получи в сградата на ОДМВР гр. В. Търново, от 09.00 до 16.00 ч. всеки работен ден в периода 16.04.2018г. до 24.04.2018г. включително.
      Цена на тръжната документация – 10 лв. с ДДС, преведена по сметка на ОДМВР гр. В. Търново – IBAN BG 20UNCR75273140044501 в “Уникредит Булбанк” гр. В. Търново, внесена до 24.04.2018 г.
      Оглед на обектите – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г.
      Заявления за участие в търга могат да се подават всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в периода от 16.04.2018г. до 24.04.2018г. включително, в деловодството на ОДМВР – В. Търново, ул. „Бачо Киро” № 7.
      Повече информация може да се получи на тел. 062 662456.

     1. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-311-22.03.2018 г.

     2. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-812-13.07.2018 г.

 16 юли 2018 | 14:55