МВР

ОД Велико Търново

 

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост - кафе машини и автомати за безалкохолни напитки

14 авг 2019

     ОДМВР – В. Търново уведомява, че със заповеди на министъра на вътрешните работи са обявени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, помещения за:                     
     1. монтиране на кафе-машини
     - 1 кв.м в сградата на РУ – Стражица, гр.Стражица, ул. “Дончо Узунов” №12
     - 1 кв.м в сградата на РУ –Павликени, гр. Павликени, ул.“Панайот Венков” №4                          
     2. монтиране на автомати за безалкохолни напитки.
     - 1 кв.м в сградата на РУ – Велико Търново,  гр. Велко Търново, ул. “Бачо Киро” № 7
     - 1 кв.м в сградата на сектор “Пътна полиция”, гр. Велко Търново, ул. “Беляковско шосе” № 4
     - 1 кв.м в сградата на РУ – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Отец Паисий” № 23
     Размер на депозитите за участие в търговете  – 50 лв., преведени по сметка на МВР с IBAN BG09 BNBG 96613300146201, BIC код: BNBG BGSD БНБ-ЦУ- София, внесен до 30.07.2019г. включително.
     Търговете ще се проведат на 16.09.2019г. в сградата на ОДМВР – В. Търново , гр. В. Търново, ул. “Бачо Киро” № 7, за помещенията по т.1 от 10,00 ч., за помещенията по т.2 от 11,00 ч..
     Тръжна документация може да се закупи в сградата на ОДМВР гр. В. Търново, от 09.00 до 16.00 ч. всеки работен ден в периода 02.09.2019г. до 13.09.2019г.
     Цена на тръжната документация – 10 лв. с ДДС, преведена по сметка на ОДМВР - В. Търново – IBAN BG 20UNCR75273140044501 в “Уникредит Булбанк” гр. В. Търново, внесена до 13.09.2019 г.
     Оглед на обектите – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. в периода от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г.
     Заявления за участие в търга могат да се подават всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в периода от  02.09.2019г. до 13.09.2019г. включително, в деловодството на ОДМВР – В. Търново, ул. „Бачо Киро” № 7.
     Повече информация може да се получи на тел. 062 662456.

     - Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-852-30.07.2019 г.

     - Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-853-30.07.2019 г.

 14 август 2019 | 14:16