МВР

ОД Велико Търново

 

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост - аптека и банкови офиси

23 мар 2018

     ОДМВР – В. Търново уведомява, че със заповеди на министъра на вътрешните работи са обявени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, помещения за:                                 
      1.    осъществяване на комплексна медицинска дейност (аптека): 64,00 кв. м в сградата на ОДМВР - В. Търново, гр. В. Търново,  ул.”Бачо Киро” № 7;
      2.    банков офис: 5,14 кв. м в сградата на ОДМВР – В. Търново, гр. В. Търново, ул.”Бачо Киро” № 7;
      3.    банков офис 15,40 кв. м в сградата на група БДС,  гр. В. Търново, ул.”Беляковско шосе” №4;
      Размер на депозитите за участие в търговете  – 100 лв., преведени по сметка – МВР с IBAN BG09 BNBG 96613300146201, BIC код: BNBG BGSD БНБ-ЦУ- София, внесен до 20.04.2018г. включително.
      Търговете ще се проведат на 23.04.2018г. в сградата на ОДМВР – В. Търново , гр. В. Търново, ул. “Бачо Киро” № 7, за помещенията по т.1 от 10.00 ч., за помещенията по т.2 и т.3 от 11,00ч.
      Тръжната документация може да се получи в сградата на ОДМВР гр. В. Търново, от 09.00 до 16.00 ч. всеки работен ден в периода 13.04.2018г. до 20.04.2018г.
      Цена на тръжната документация – 10 лв. с ДДС, преведена по сметка на ОДМВР гр. В. Търново – IBAN BG 20UNCR75273140044501 в “Уникредит Булбанк” гр. В. Търново, внесена до 20.04.2018 г.
      Оглед на обектите – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. в периода от 13.04.2018 г. до 20.04.2018 г.
      Заявления за участие в търга могат да се подават всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в периода от  13.04.2018г. до 20.04.2018г. включително, в деловодството на ОДМВР – В. Търново, ул. „Бачо Киро” № 7.
      Повече информация може да се получи на тел. 062 662456.

      1. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-308-22.03.2018 г.

     2. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-309-22.03.2018 г.

     3. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-310-22.03.2018 г.

     4. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-809-13.07.2018 г.

     5. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-810-13.07.2018 г.

     6. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-811-13.07.2018 г.

 16 юли 2018 | 15:00