МВР

ОД Велико Търново

 

Обявление за обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - В. Търново

18 апр 2017

с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца"

1. Обявление за поръчка

2. Решение за откриване на процедура

3. Документация

4. Опис на представените документи

5. Образец ЕЕДОП

6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

8. Декларация за срока на валидност на офертата

9. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

10. Ценово Предложение

11. Методика за определяне комплексната оценка на постъпилите оферти

12. Приложение към техническото предложение

13. Проект на договор

 

 

 23 май 2017 | 16:16