МВР

ОД Велико Търново

 

Какво трябва да знаем за издаването на българските документи за самоличност

     Издаването на българските документи за самоличност е регламентирано със Закона за българските лични документи, Правилника за издаване на българските лични документи, Инструкция № Із-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи и Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

     Личната карта е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава съгласно международни договори. Всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на ЕС, както и в случаите, предвидени в международни договори.

     Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. Той е основен идентификационен документ за самоличност на българските граждани и на територията на страната.

     Свидетелството за управление на МПС е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС и служи като идентификационен документ за самоличност на българските граждани на територията на Република България.

     Българските документите за самоличност се издават или подменят въз основа на заявление по образец, което се подава лично в звено „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР или РУ към тях по постоянен адрес, след като българският гражданин (заявител) удостовери самоличността си и представи изискващите се документи по гражданско състояние, потвърждаващи данните в него.

     Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на български лични документи в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация за реда и начина може да получите от сайта на МВнР, рубрика „Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване”.

     Имената и месторождението на българските граждани в българските лични документи се изписват на кирилица и на латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:
     - в първи документ за самоличност – могат да бъдат изписани на латиница по начин различен от английската транслитерация;
     - в следващ документ за самоличност – само след представяне на официални документи съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

     Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЕНЧ и № на лична карта) в заявлението.

     Издадените документи за самоличност се получават лично, а по изключение – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

     Документите за самоличност на малолетните, непълнолетните и на поставените под запрещение лица се получават от родител, настойник, попечител, а по изключение – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

     При получаване на новия документ за самоличност старият се връща.

     При необходимост /наличие на валидна виза и др./ българският гражданин може да получи обратно стария си паспорт за определен срок след попълване на искане по образец.