МВР

ОД Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО Мехмед Шабанов Мехмедов

01 авг 2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕХМЕДОВ,

     На основание чл. 61 ал. 3, вр. ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0324-000229 от 21.05.2018 г. на Началник   РУ – Провадия, по чл. 171, т.2, б. А  от ЗДвП.
     Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
     Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в  РУ – Провадия, с адрес - гр. Провадия, ул. „Ю.Венелин" № 1 на гише „получаване на НП по ЗДвП“, всеки ден  от 10:30 до 12:00 часа.

 01 август 2018 | 16:53