МВР

ОД Варна

 

Издаване на български лични документи

26 окт 2018

320 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

320 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE – RESIDENCE PERMIT OF FOREIGNERS679 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС

679 ISSUANCE OF DOCUMENT OF RESIDENCE TO EU CITIZENS870 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС

870 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE OF THE TYPE “RESIDENCE CARD OF AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER“ TO PROLONGED-RESIDENCE EU CITIZEN FAMILY MEMBER1323 ИЗДАВАНЕ ВРЕМЕННА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ

1324 ISSUANCE OF INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT OF A STATELESS PERSON1403 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС1544 ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС

1544 ISSUANCE OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO AN EU BLUE-CARD HOLDERНеобходими документи за издаване на български личен документ разрешение за пребиваване на постоянно и дългсрочно пребиваващи чужденци.

Декларация за адрес на пребиваване от гражданин на ЕС.Банкова сметка и такси, които се събират по Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси.

 30 октомври 2018 | 16:06