МВР

ОД Варна

 

ЗА "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

26 окт 2018

Полезна информация за предлаганите административни услугиСектор "Пътна полиция"

Адрес: гр. Варна, бул. "Ян Хунияди" №5
Телефон на дежурна част: 052/502550
Началник сектор ПП: главен инспектор Петко Камбуров
                                 Приемен ден : сряда от 16:00 часа
Работно време: понеделник - петък  
                               08:30 - 17:30 часа

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ АДМИНИСТРАВИТНИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извършваните административни услуги от сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Варна по Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, следва да се заплащат по транзитната сметка на ОД на МВР - Варна: BG91 TTBB 9400 3115 0687 76. 
Плащанията могат да бъдат направени чрез пос терминалните устройства, инсталирани в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Варна, и в структурите на МВР. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глобите, наложени от органи на Министерството на вътрешните работи за нарушения на Закона за движението по пътищата, може да се плащат и чрез дебитна карта чрез терминални устройства ПОС, инсталирани в сектор "Пътна полиция" , РУ- Аксаково, РУ- Провадия, РУ Девня и Пето РУ при ОД на МВР Варна.
При използване на предоставяната услуга платените задължения се отразяват веднага в Автоматизираната информационна система „Управление на наложени глоби по наказателни постановления и извършване на плащания по тях през Интернет, SMS и WAP” (АИС-АНД) на МВР. На основание чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой за картовите плащания към бюджетни организации физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси.


БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГЛОБИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ

 За нарушения на Закона за движението по пътищата:
1) За фиш и наказателно постановление:  
Считано от 2 юли 2018 г. е открита сметка за плащане на глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на Министерството на вътрешните работи за нарушения на Закона за движението по пътищата:
Главна дирекция "Национална полиция" 
BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF 
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД

2) За електронен фиш серия "К":
BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР). 
Сметката е открита в БНБ.


 За нарушения на Кодекса за застраховането:
1) За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":
Считано от 01 август 2018 г. е открита нова сметка за плащане на глоби по наказателни постановления и електронни фишове серия "Г", наложени от органите на МВР за нарушения на Кодекса за застраховането: 
BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.
Сметката е открита в ОББ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ГЛОБИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.
ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка, ако е електронен фиш).
ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:
За наказателно постановление
1. Номер на НП и дата на съставянето му.
2. Точен размер на наложената глоба.
3. Име, презиме, фамилия на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
4. ЕГН на задълженото лице.
5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата
 За фиш/електронен фиш:
1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.
2. Точен размер на глобата.
3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
4. ЕГН/ БУЛСТАТ на задълженото лице.
5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша.


 24 януари 2020 | 10:21