МВР

ОД Варна

 

Ред за подаване на заявления и получаване на български лични документи

27 мар 2015

    Телефон за информация: 052-652103

Издаването на български лични документи е съгласно разпоредбите на:

    • Закона за българските лични документи;
    • Правилник за издаване на българските лични документи;
    • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР.

    Заявленията за издаване на български лични документи се подават лично в паспортните служби на районните полицейски управления по постоянен адрес на заявителя и в областната дирекция на МВР.

Заявленията за бързо или експресно  издаване на лична карта и/или паспорт се подават в ОД на МВР.

Личната карта / паспортът се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС се подават  в РУ само в случаите на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга. Във всички останали случаи заявленията за СУМПС се подават в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Варна.

Aдреси на паспортните служби в поделенията на ОДМВР - Варна:

ОД на МВР Варна  - гр. Варна, ул.”Цар Калоян” №2
Първо РУП Варна – гр. Варна,  ул. “Парижка комуна” № 30
Второ, РУП Варна – гр. Варна, ул. “ Брегалница ”  № 1
Трето РУП Варна  – гр. Варна, бул. “Ян Хунияди ” № 5
сектор "Пътна полиция" - гр. Варна, бул. “Ян Хунияди ” № 5
Четвърто РУП Варна – гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Средец” № 63
РУП Девня - гр. Девня, ул. “ Базилика ” № 2
РУП Аксаково – гр. Аксаково, ул. “ Георги Петлешев ” № 64 А
РУП Провадия - гр. Провадия, ул. “ Юрий Венелин ” № 1
ПУ Долни Чифлик- гр.Долни Чифлик, ул. «Иван Сокачев» №2

Работно време на гишетата за административно обслужване от понеделник до петък:
                 08:30 – 17:30 часа
                

Необходими документи при подаване на заявления:

• Удостоверителен документ за раждане в оригинал и копие, което се прилага към заявлението  - при издаване на първа лична карта;
• Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;
• Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
• удостоверение за постоянен адрес – при промяна на постоянен адрес;
• Удостоверителни документи по гражданско състояние – при брак, развод и други, както и документ удостоверяващ промяна на имената или ЕГН – ако има такава.

Ред за подаване на заявление за издаване на паспорт на лица до 18г.

Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението.

Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подава лично, като техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ, като полагат подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:
     1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
     2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
     3. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.

При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.

Персонализираните паспорти на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник, попечител или от упълномощено лице след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, посочено от родител, настойник или попечител в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.


Необходими документи за издаване и подмяна на паспорт на лица до 18г.

• Удостоверителен документ за раждане за лица под 18 години. Когато детето е родено в чужбина, документа трябва да е пресъставен от съответната общинска администрация по постоянен адрес в Р България и да е присвоено ЕГН на детето;
• Предишни паспорти, ако има такива;
• Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ;
• При подаване на заявлението родителите, настойниците, попечителите или упълномощените лица представят валидни документи за самоличност.

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта или паспорт

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.
Образец на декларация за изгубен нов БЛД  BDS-izguben-NOV.doc (25K)
Образец на декларация за изгубен стар БЛД BDS-izguben-star.doc (22K)
 
Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:
• изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
• не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната.

При промяна на имена и/или постоянен адрес

След промяна на имената, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта. Притежаваните от лицето други лични документи се предават в паспортната служба, ако няма да бъдат сменени поради промяна на имена.

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.

След промяна на постоянния адрес, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.

При промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, в срок до 30 дни от издаване на новия документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Не е задължителна подмяната на паспорта при смяна на постоянен адрес.

Необходими документи при промяна на имена и/или на постоянен адрес:

• Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;
• Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
• удостоверение за постоянен адрес – при промяна на постоянен адрес;
• Удостоверителни документи по гражданско състояние – при брак, развод и други, както и документ, удостоверяващ промяна на имената, ако има такава - съдебно решение за допусната промяна на имената или др.

Заявления за издаване на СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Подават се на гишетата в районните управления само в случаите на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга. Представят се:

1. валидна лична карта
2. документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа №4
3. медицинско свидетелство, съобразно категорията на водача;
4. декларация, че лицето не пребивава преимуществено /повече от 185 дни в годината/ в друга страна-членка на ЕС и не притежава СУМПС, издадено в нея.

Заплащането на таксите за издаване на документи за самоличност е възможно да бъде извършено по следните начини:

• по банков път в предпочитана от лицето банка;
• с пощенски запис;
• електронно по интернет за обикновените услуги.
• чрез ПОС-терминали в паспортните служби на Първо, Второ, Трето и Четвърто РУМВР Варна, сектор "Пътна полиция" и  ОД на МВР Варна - ул."Цар Калоян" № 2, РУМВР Девня, РУМВР Провадия

 

БАНКОВА СМЕТКА на ОД МВР – Варна:

BG91 TTBB 94003115068776 в SG Експресбанк, клон Варна.

Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението.

С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.

С едно платежно нареждане МОЖЕ да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

Ако преводът е извършен по интернет, за удостоверяване на извършения превод е необходимо разпечатката на вносната бележка да бъде заверена в удобен за Вас банков офис на банка по желание. При заверката е необходимо върху разпечатката да бъде положен подпис и мокър печат от банката-удостоверител. Това изискване е за платени такси САМО за бързи или експресни услуги. При заплащане на обикновени услуги не се изисква заверка в банката.

Справка за таксите по Тарифа № 4 за издаване на български лични документи могат да бъдат направени в сайта на Дирекция "Български документи за самоличност" - МВР. (dbds.mvr.bg)

 

При необходимост лицето да задържи предходен паспорт се попълва искане по образец  (Виж в подрубрика "Бланки")

Телефон за информация: 052/ 652-103

 

 23 октомври 2018 | 16:31