МВР

ОД Търговище

 

01 октомври 2020

От пожарната съветват гражданите да не подценяват проверката и почистването на коминните тела на отоплителните им уреди

През предходния отоплителен сезон в областта заради непочистени комини са възникнали 63 пожара
За изминалия отоплителен сезон -  от 01.09.2019 г. до 31.03.2020 г., в област Търговище са възникнали 64 пожара в комини без причинени от тях загуби. 63 от тези пожари са причинени от неправилно използване на отоплителни уреди, а причината за един от тях е строителна неизправност.

За същия отоплителен сезон в областта са възникнали 8 пожара в коминни тела със загуби. Причината за възникване на 5 от тях е небезопасно използване на отоплителни уред. Два от пожарите са причинени от строителна неизправност, а един – от късо съединение.

Oт гореспоменатите 5 пожара в коминни тела, възникнали поради неправилно ползване на отоплителен уред, са причинени следните материални щети: вследствие на оставено огнище без надзор е изгоряла 100 кв.м. покривна конструкция; в резултат на техническа неизправност на комин е изгоряла 40 кв.м. покривна конструкция; вследствие на самозапалил се непочистен комин са изгорели мебели и са опушени стени; в друг случай  пак след използване на непочистен комин е унищожено домашно имущество, дрехи и са опушени 30 кв.м. стени и таван; а в пети случай вследствие на самозапалил се непочистен комин е унищожена 15 кв.м. таванска конструкция.
    
Комините са едни от най-пожароопасните елементи в отоплителните системи поради факта, че се нагряват до високи температури и преминават през цялата сграда. Потвърждение на посоченото е големият брой пожари, възникнали главно в жилищни сгради при неспазване на противопожарните изисквания.

Предназначението на комините е да създават необходимата за горенето тяга и да отвеждат в атмосферата образувалите се димни газове. По време на горенето на отоплителните уреди в комините се образуват значителни количества сажди. Най-много сажди се отделят при горенето на  въглища. Саждите имат сравнително ниски температури на самовъзпламеняване. При горенето си те развиват високи температури и отделят искри, което създава пожарна опасност за близко разположените до комина и около него горими материали.

Гражданите трябва да имат предвид, че съгласно изискванията за пожарна безопасност е забранено прокарването на каквито и да е горими конструктивни елементи като греди, ребра, покривни обшивки, подпори и др., на разстояние, по-малко от 10 см от комина.

Накратко -  в навечерието на есенно-зимния период отоплителните уреди и комините е необходимо да се проверят, почистят, а при необходимост  - да се ремонтират, с оглед осигуряването на пожарната им безопасност.Изображения

 01 октомври 2020 | 14:07