МВР

ОД Търговище

 

02 октомври 2020

За вашата пожарна безопасност по време на зимния сезон

 За намаляване на пожарите в бита е необходимо гражданите да знаят някои елементарни, но много полезни правила. 
Когато се използват в бита уреди за газ пропан-бутан, е необходимо бутилките да не са по-стари от 10 години, а задействащите ги клапани да са изправни и без усилие да прилягат върху изпускателя на бутилката при поставяне.  Котлоните  също трябва да са изправни и редовно да се почистват от течности и мазнини. Маркучите, съединяващи изхода на бутилката с входа на котлона, е необходимо да са без пукнатини по повърхността и да са снабдени с подходящи скоби, които предотвратяват разваляне на връзките между котлона и газовата бутилка.
Печките трябва да са разположени далеч от дървени или пластмасови предмети. Димоотходните тръби и комините трябва да са почистени, за да се предотврати запалване на саждите, образувани при работа на печките.
Отоплителните уреди трябва да са изправни, със здрави тухли по вътрешните стени, тъй като тухлите предпазват от нагряване и запалване на близо разположените предмети.
 Димоотходните тръби трябва да са здраво закрепени, за да не паднат и да не запалят разположените в близост предмети.
При прекъсване на електрозахранването често се запалват свещи за осветление. Не трябва да се забравя, че те трябва да бъдат поставяни върху негорима и стабилна основа.
Опасно е печките, работещи на твърдо ( включително пелети) и течно гориво, да се оставят без надзор, особено ако около тях има деца. Необходимо е децата да знаят, че печките са опасни.  Задължително е преди напускане на помещението или жилището да се убедим, че печката е угаснала.
Трябва да се има предвид, че подсилването на електрическите предпазители с проводници често води до пожар.
Електроуредите за готвене и отопление трябва да са стандартни и около тях също не трябва да има горими предмети. При най-малки съмнения за повреда в електроуреда той трябва да бъде спрян и да бъде отремонтиран в лицензиран сервиз.
Вентилационните и аспирационните инсталации да се почистват периодично за да се предотврати запалване на маслените пари в инсталациите.
Пиротехническите изделия трябва да се използват далеч от сгради, като се спазват правилата за безопасност указани от производителя.
Когато се намирате във висока сграда, в която има пожар на долните етажи, в никакъв случай не трябва да се правят опити за преминаване през дима!  Най-сигурното действие в случая е да се влезе в някое вътрешно помещение от жилището и да се изолира вратата му с мокри кърпи, чаршафи и др. Добре е да застанете в най-ниската част на помещението и с влажна кърпа пред устата да изчакате пристигането на служители от ПБЗН.


Изображения

 02 октомври 2020 | 10:51