МВР

ОД Търговище

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕДЕЛЧО АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

28 юли 2020

МИНИСТЕРСТВО  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ

    ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ТЪРГОВИЩЕ 

                                  

ДО

Г-Н НЕДЕЛЧО АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ

Във връзка с изпратено уведомление рег. № 363000-10482/02.07.2020 г., с известие за доставяне (обратна разписка) на посочения адрес във Ваше Заявления 363005-6/30.06.2020 г. и неполучено от Вас (върнато от „Български пощи“ – ЕАД – „Пратката не е потърсена от получателя“), Ви уведомяваме по реда на чл.18а, ал.10 от АПК за следното:

В ОДМВР - Търговище чрез „Български пощи“ ЕАД е постъпило Ваше заявление, регистрирано с рег. № 363005-6/30.06.2020 г., като Ви уведомявам, че съгласно утвърдените със заповед № 8121з-1110/08.10.2019 г. на министъра на вътрешните работи Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления от физически лица във връзка с обработването на техните лични данни в МВР, писменото заявление се подава лично или от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

В полученото заявление с рег. № 363005-6/30.06.2020 г. липсват и конкретни данни, свързани с документ за самоличност, а именно „номер на документ“.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 6 от ЗЗЛД и чл. 30, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви указвам, че в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление следва да отстраните описаните недостатъци или да се явите в сградата на ОДМВР-Търговище, находяща се в гр.Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, при началник отдел „Административен“, за да потвърдите със собственоръчен подпис и след удостоверяване на самоличност, че подаденото заявление за упражняване права за достъп и заличаване на обработвани Ваши лични данни в информационните фондове на МВР, регистрирано с рег. № 363005-6/30.06.2020 г., е подадено от Вас, както и да допълните липсващите данни – номер на документ за самоличност.

Указвам Ви, че при непотвърждаване в посочения по-горе тридневен срок от получаване на настоящото уведомление на самоличността на субекта на данните и отстраняване на недостатъците, производството по постъпилото заявление рег. № 363005-6/30.06.2020 г., ще бъде прекратено.

Настоящото съобщение се публикува на Интернет страницата на ОДМВР – Търговище за срок от 7 (седем) дни. След изтичане на седемдневния срок от публикуването му съобщението се смята за връчено на адресата.

                                                                                                                                            

 

 28 юли 2020 | 16:17