МВР

ОД Търговище

 

18 януари 2018

Най-често извършваното от непълнолетните и малолетните престъпление в областта през 2017 г. продължавaт да са кражбите

Налице е тенденция към намаляване броя на извършените общоопасни престъпления и хулигански действия от лица от тази възрастова група


Според статистиката  125 от разкритите 840 престъпления за 2017 г. на територията, обслужвана от ОД МВР-Търговище, са дело на малолетни и непълнолетни извършители което представлява около 15% от общия дял разкрити престъпления от общ характер. Налице е леко завишение на броя на извършените престъпления от тази възрастова група извършители в сравнение с 2016 г , когато тези престъпления са били 111.

През 2017 г. в област Търговище няма тежки престъпления, свързани с посегателства над личността/убийства или опити за такива/, извършени от непълнолетни или малолетни. Не е висок делът през годината и на извършителите на телесни повреди/чл. 128 - чл. 130 от Наказателния кодекс/ от тази категория  - от разкритите 28 такива за периода едва 8 са извършени от тази категория лица.

И през разглеждания период, както и в предишни, извършването на кражби се явява основен и най-лесно осъществим начин за нерегламентирано набавяне на средства от страна на непълнолетните и малолетните – сочи още статистиката. От разкритите през годината 265 кражби 75 са дело на тази категория извършители. По вид извършените от тях кражби се разпределят по следния начин: 5 – взломни, 12 домови, 6 – от магазини и офиси, и 7 – на части и вещи от МПС.   

Налице е спад в авторството на тази възрастова група и на престъпления с общоопасен характер – през годината в област Търговище е регистриран само един случай на извършен от непълнолетен палеж на имущество. Същата тенденция се наблюдава и по отношение броя на непълнолетните извършители на хулигански действия, които имат за последствие нарушения на обществения ред и увреждане на обществено имущество – два регистрирани случая за разглеждания период.

Съществен принос за упоменатите тенденции има активната превантивна дейност по отношение на детската и младежка престъпност, системно осъществявана в ОД МВР-Търговище и в районните управления в състава й, в изпълнение на приети мерки за гарантиране на сигурността и закрилата на децата. В тях са предвидени редица инициативи/срещи, беседи, дискусии/, чиято основна цел е ограничаване употребата на алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и техните аналози от младите хора. Полицейските служители осъществяват редовни срещи с директориите на училищата в областта, на които се обсъждат въпроси, свързани с пропускателния режим и с опазването на обществения ред в районите на учебните заведения. С голям интерес учащите посрещат и “Часовете на полицая” , провеждани   в часа на класния ръководител, и касаещи актуални теми, свързани с превенцията на детската престъпност.  

Анализът сочи, че сред основните причини за извършването на противоправни деяния от деца е недоброто икономическо състояние на семействата им и неграмотността. Във връзка с приетия от МС на Република България през 2017 г. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в ОД МВР-Търговище бе създадена необходимата организация за изпълнение на поетите от органите на МВР в това отношение ангажименти.

 18 януари 2018 | 14:59