МВР

ОД Търговище

 

29 юли 2020

И в условията на извънредно положение и допълнителни отговорности на полицейските служители добрите резултати от дейността на областната дирекция се запазват

През първото шестмесечие на 2020 г. се наблюдава спад на престъпленията срещу собствеността на гражданите
От м. март 2020 г. дейността на всички служители на областната дирекция бе свързана с изпълнение и контрол на разпоредените противоепидемични мерки, предприети на база обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение  за цялата територия на страната, и последвалата извънредна обстановка. Реорганизирана бе дейността на патрулно-постовата дейност, изградени бяха КПП на входно-изходните пътни артерии на областния град, въведоха се и промени, свързани с работното време на полицейските служители. Възникналите нови обстоятелства доведоха до значително физическо и психологическо натоварване на полицейския състав. Въпреки това, служителите се справиха на високо професионално ниво с допълнителните си задължения. В резултат на предприетите мерки се променени и структурата на т. нар конвенционална престъпност в региона. С най-голям дял в нея вече са общоопасните престъпления - 51.33%, следвани от престъпленията против собствеността -  31.21%, други криминални престъпления - 10.88 %, а  с най-малък дял  - 5.13 %, са тези против личността.

Противодействие на конвенционалната престъпност


През първото полугодие на  2020 г. в ОДМВР - Търговище по криминална и икономическа линия са регистрирани  575 престъпления, срещу 604 – за аналогичния период наа 2019 г., което е намаление от близо 5 %. Разкритите престъпления за периода от 2020 г. са 398, а през 2019 г. са 342. Процентът на разкриваемост на криминалната престъпност съответно за настоящата година е 71,25 %, а за предходната е бил 58,79 %.
През първите шест месеца на годината  регистрираните престъпления по криминална линия са 85%, а по икономическа - 15% от всички регистрирани престъпления. Подобно е било съотношението и предходния отчетен период.
Основен дял от общия брой криминални престъпления се пада на общоопасните престъпления - 250, следвани от тези срещу собствеността – 152, следвани от други криминални престъпления – 53, и тези срещу личността – 25.

Престъпления против личността


Те са с относителен дял 5,13%, а през 2019 г. са били 6,93% от всички регистрирани криминални престъпления.
 От тях са разкрити 15, с процент на разкриваемост 60,00%.  За предходния сравняван период процентът на разкриваемост е 51,35%.  През настоящата година се отчита намаление на тези престъпления с 32,43%.
Убийства (умишлени)– през шестмесечието има регистрирани две такива престъпления, а предходната година са били три.  В единия случай се касае за убийство на 64-годишен мъж в с. Горско Абланово, общ. Попово. Извършителят на деянието е установен. По втория случай е образувано  досъдебно производство по описа на РУ-Търговище, като работата по него продължава.
Телесни повреди –  отчита се намаление от близо 48% при тези престъпления - 12, срещу 23 – за полугодието на 2019. И за двата периода няма регистрирани тежки телесни повреди.

    Престъпления против собствеността

     Тези престъпления представляват 31,21 % от общорегистрираните криминални престъпления през 2020 г., а през 2019 г. са били 47,94% от всички престъпления. През първото полугодие на 2020 г. са регистрирани 152 такива престъпления срещу 256 за предходната година. Налице е спад при регистрираните престъпления, което в процентно отношение намалението е с с 40,63%. Разкриваемостта за 2020 г. е 60, 53%, а за 2019 – 45,70%.
Общият брой установени извършители (в т.ч. и извършители на престъпления от минали години) е 484, срещу 400 - за 2019 г. Разкриваемостта е съответно 60,53 %, срещу 45,70 за 2019 г.
Грабежи – през шестмесечието на 2019 г. не е имало  регистрирано такова престъпление. През  настоящия отчетен период е регистрирано едно, което е разкрито. Тенденцията през последните години е за минимален брой грабежи на територията на ОДМВР - Търговище, а вече пети отчетен период те не са обуславящи за цялостната криминогенна обстановка .
Кражби – през 2020 г. в областта са  регистрирани 129 кражби срещу 179 през 2019 г., което е намаление с 27,93%. Това е добър показател на ефективността на работата на служителите на дирекцията предвид факта, че противодействието на конвенционалната престъпност е основен приоритет  за МВР и ОДМВР-Търговище. От анализа на статистиката е видно, че намалението се отнася до почти всички видове кражби. Разкриваемостта при тези престъпления е 60,47% срещу 50,28% през 2019 г.
 По видове кражбите се подразделят както следва: взломни – за текущата година регистрирани 20 престъпления, разкрити са 9, за предходния период регистрираните са били 23, а разкрити  8, като за този вид кражби отчитаме намаление с 13,04%; джебчийски – няма регистрирани, а за предходния период са били извършени 2 такива; домови - регистрирани 41 за 2020 г. срещу 53 за 2019 г., което е намаление с 22,64%; кражби на вещи и части от МПС- регистрирани 10 за текущия период срещу 16 за предходния период.
Измами – регистрирани 3 престъпления, от които разкрити 2. Процентът на разкриваемост е 66,67%. Предходната година регистрираните измами са били 32, разкрити са 10, при разкриваемост съответно 28,13%.
Що се отнася до телефонните измами, проведените през 2019 г. СПО, ръководени от  ГДНП и трите специализирани звена в ОДМВР - Русе, В. Търново и Плевен, постигнаха реални успехи в противодействието на този вид престъпления. Успешните реализации се отразиха положително и на криминогенната обстановка в област Търговище, където през периода няма регистрирани телефонни измами.


Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система


Регистрираните през периода престъпления са 88, разкрити  от тях са  51, при разкриваемост 57,95%. За същия период на 2019 г. престъпленията са били 75, а разкритите 31, при разкриваемост 41,33%.
Анализът на регистрираните икономически престъпления сочи, че водещи са престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система (чл. 219 – 260 от НК) с 68,18% относителен дял от икономическите и увеличение от 36,36%. След тях са продажбата на акцизни стоки без бандерол (чл.234 от НК), представляващи 20,45% от регистрираните престъпления и отчетено увеличение с 50%, следвани от документните престъпления (чл.308, 309, 316 от НК) с относителен дял 19,32%.
Друг приоритет в работата на МВР, респективно и на ОДМВР – Търговище, е противодействие на престъпленията по чл. 234 от НК -  притежание и разпространение на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон. За целта системно се извършват съвместни проверки със служители на „Митническо бюро“–Търговище. Установено е, че част от поръчките от крайни потребители на нарязан тютюн за пушене без акцизен бандерол се извършват предимно от множеството обяви за продажба на тютюн в интернет сайтове. За първото полугодие на настоящата година са констатирани 18 случая на държане и/или разпространениe на акцизни стоки без бандерол, и са заведени са 10  досъдебни производства. Установени и иззети са следните стоки без акцизен бандерол: 200 къса цигари, 310 кг тютюн (15 случая) и 271 л алкохол (2 случая).

Общоопасни престъпления


    Те съставляват 51,33% от общорегистрираните криминални  престъпления  за първото шестмесечие на 2020 г., докато за аналогичния период на 2019 г. делът им е 32,40. Големият относителен дял и отчетеният ръст от 44.51% на този вид престъпления се дължи основно на увеличение броя на престъпленията по транспорта (чл 340-346НК), деянията по чл. 345 от НК (използване на чужди регистрационни номер) и на „Други общоопасни престъпления“, в които са включени тези по чл. 355, ал.2  от НК (нарушаване на наредба по време на епидемия).  
Палежи -  2 броя за периода срещу 5 - за предходния период.
Незаконно притежание на оръжие, боеприпаси и взривни вещества - на територията на ОДМВР - Търговище са регистрирани 9 престъпления, свързани с производство, притежание и използване на оръжие. 7 от тях са разкрити.  В резултат от проведени  оперативно-издирвателни и процесуално-слесствени действия през годината служители от звената на криминална полиция на територията на ОДМВР-Търговище са иззели незаконно притежавани 3 пистолета, 3 пушки, над 640 бр. боеприпаси с различен калибър, запалка за ръчна граната, пълнител за автомат АК-47, и части от пистолет.  
Противозаконно отнемане на МПС – регистрирани  са 3 такива престъпления. За отчетния период на 2019 г. е регистрирано само едно престъпление от този вид, което е  разкрито.

Противодействие на престъпленията, свързани с културно-историческото наследство на страната

В резултат на проведена  СПО по линията  на територията на културно-исторически паметници, при проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия в частен дом са установени 143 бр. антични монети, 5 бр. пръстени и 5 бр. различни елементи от апликации и украшения, представляващи археологически обекти. Образувано е досъдебно производство по описа на РУ – Търговище.

Престъпления, свързани с наркоразпространението


    Противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества), остава една от приоритетните задачи в дейността на служителите от отдел “Криминална полиция” при ОДМВР - Търговище.
За 2020 г. на територията на областта са регистрирани 29 такива престъпления, докато за предходната година са 24, което представлява увеличение с 20,83 %.
В хода на провежданите ежеседмично регионални или местни СПО за противодействие на притежанието и разпространението на наркотични вещества са иззети: 119,94  г марихуана, 3,07 г метамфетамин, 2,7 г амфетамин. 1 г екстази.
    
Престъпления и противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни

За първото шестмесечие  на 2020 г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Търговище, са установени 53-ма малолетни и непълнолетни извършители на престъпления, което е 11% от всички извършители. За сравнение през същия период на 2019 г. установените малолетни и непълнолетни лица са били 63, които са били 15.75% от всички извършители,  т.е. налице е намаление на броя на извършителите, попадащи в тази категория.
    
Охранителна дейност

 През периода с цел опазване на обществения са извършени 91 охранителни обследвания и 134 охранителни проверки в различни  обекти на територията на региона. С оглед недопускане извършването на престъпления са съставени 732 предупредителни протокола по чл. 65  и са отдадени 115 полицейски разпореждания по чл. 64 от Закона за МВР.
От регистрираните през периода криминални престъпления с неизвестен автор са разкрити 183, като служителите от охранителния състав самостоятелно са разкрили 93 криминални престъпления. Служителите  на „Охранителна полиция“ са участвували в охраната на обществения ред по време на 43 различни масови мероприятия. Охранителният състав е установил 6915 административни нарушения, за което са съставени 3569 АУАН и са наложени 3347 глоби по фиш  по различни закони и други нормативни актове.
През отчетния период са проведени 183 специализирани полицейси операции, и  132 тематични и рейдови проверки в 121 населени места.
Иззети 5 оръжия от 3 лица поради образувани срещу тях наказателни производства за умишлени престъпления от общ характер, като на същите са връчени решения за отнемане на оръжие на основание чл. 155 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Констатирани са 20 нарушения на режима за съхранение и носене, за което са съставени 20 АУАН по същия закон.  Извършени са 98 проверки на обекти от региона по отношение спазването режима за съхранение и носене на огнестрелно оръжие.

    Осигуряване на безопасността на движението по пътищата

                            
    За периода в областта са регистрирани 21 тежки ПТП, с 6 загинали и 22 ранени граждани. В сравнение с първите шест месеца на 2019 г. се наблюдаваме увеличение на тежките пътни инциденти с 2, увеличение на  загиналите в тях граждани с двама,  а на ранените – с трима. 154 бр. са ПТП с материални щети, срещу 175 през 2019 г., или със 21 по-малко през т.г. По 7 ПТП за периода са причинени от движение с превишена или несъобразена скорост и от неправилни маневри, 3 – са предизвикани от отнето предимство, и едно – от нарушение на пешеходец. При суха пътна настилка са настъпили 17 от тежките  пътни злополуки - с 19 ранени граждани и 6 загинали в тях граждани. При мокра и заснежена настилка са регистрирани 3 тежки ПТП.
За отчетния период установените нарушения на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/са 21234, като съответно са съставени 2020 акта, 5389 глоби по фиш, а електронните фишове са 13879. В сравнение със същия период на 2019 г. констатираните нарушения са с 2925 повече, като съставените актове са с 361 по-малко, а фишовете  - с 10 повече. През периода служителите от “Пътна полиция” са участвали в 35 СПО. По време на провеждането им контролните органи са констатирали 6626 нарушения на ЗДвП, за които са съставени 423 акта и 1132 глоби по фиш.
    
    Анализът на постигнатите резултати от дейността на служителите на дирекцията сочи запазване на добрите показатели, свързани с високия процент на разкриваемост на регистрираните престъпления както по криминална, така и по икономическа линия, Отчита се общо намаление броя на извършените престъпления с около 5%,  като се запазва процентното разпределение на видовете престъпления в гореспоменатите две направления.Изображения

 29 юли 2020 | 17:27