МВР

ОД Търговище

 

06 октомври 2017

Днес стартира втората учебна година на Детското полицейско управление в ПоповоС беседа с полицейски инспектор на тема как да се справяме с недопустимо агресивно поведение утре в гр. Попово стартира втората учебна година по проекта Детско полицейско управление. В него се обучават 20 деца – вече седмокласници, от  основно училище „Любен Каравелов“ в града. Програмата включва обучение по детска полицейска защита, социални умения, здравословен начин на живот, умения да се грижат  за собствената си безопасност.
 
 Заниманията през втората учебна година ще бъдат водени  от инспектор Детска педагогическа стая, полицейски инспектори, инструктор по полицейска лична защита,  служители и доброволци  на БЧК. В рамките на програмата децата ще се запознаят с правата и задълженията на различните категории участници в движението съгласно Закона за движение по пътищата, с контролните функции на пътните полицаи и техните правомощия, с начините на регулиране на пътното движение/светофари, пътни знаци, маркировка/. Наред с актуалната тема за агресията в училище и извън него момчетата и момичетата ще бъдат запознати и със същността и основните проявления на младежката престъпност,  с основни изисквания на Закона за закрила на детето, с потенциални рискове на общуването в киберпространството. Според запознати младите доброволци с особен ентусиазъм посрещат практическите занятия по детска полицейска лична защита, на които постепенно овладяват различни позиции, придвижвания и приложни техники, както и обучението по оказване на първа помощ при различни по вид инциденти/фрактура, охлузване, изгаряне, ухапване, измръзване/.

Тия дни ще стартират занятията от втората учебна година и в останалите две детски полицейски управления в област Търговище – в гр. Търговище и в гр. Омуртаг. Целта  на инициативата е да спомогне за формиране у младите хора  на чувство за уважение към законността и реда, към институциите, към ценността на всеки отделен човешки живот, и за нулева толерантност спрямо проявите на насилие, агресия и хулиганство, както и да формира у тях ценни за живота практически умения. В детските полицейски управления могат да се включат деца от начален и прогимназиален курс на обучение, като участието им е изцяло на доброволен принцип.

 06 октомври 2017 | 09:00