МВР

ОД Търговище

 

27 април 2021

В областната дирекция на МВР е обявен конкурс за четири длъжности с висше образованиеДНЕС В ОДМВР – ТЪРГОВИЩЕ СА ОБЯВЕНИ  СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА:

1.    Районно управление – Търговище
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на криминалната престъпност“ – селски район
- разузнавач VІ - V степен - 1 вакантна длъжност.

2.    Районно управление – Попово

Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 вакантна длъжност

3.    Районно управление – Омуртаг
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен - 1 вакантна длъжност.

4.    Районно управление – Попово

група „Охранителна полиция“
– полицейски инспектор VI-V степен – 1 вакантна длъжност

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Степен на образование: висше образование  - „бакалавър“.

II. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА:
След публикуване на обявлението за конкурса в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа (Jobs.bg; Zaplata.bg), както и на страницата на МВР в интернет (http://mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр), започва да тече срока за подаване на документи - 30 дни.

Кандидатите могат да получат комплекта с документи от „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите ще бъдат подавани лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:
1. лична карта; (при подаването на документи личната карта се представя за сверяване)
2. нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома за завършено висше образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование)
3. декларация, че кандидатът:
а) има само българско гражданство;
б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

Не се приемат документи, подадени след определения срок.

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

Етапи на конкурса

Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност (Академия на МВР – София)
2. психологично изследване (“Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
3. заключително интервю (ОДМВР – Търговище)

Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики.
Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.
След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

Телефони за справки и допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/60374            
Изображения

 27 април 2021 | 11:27